royal coronation
15 ธันวาคม 2562
ภูมิภาค

ประชุมสามัญใหญ่กำไร300กว่าล้านบาท

2 ธันวาคม 2562 - 19:50 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึกกองเรือประชุมสามัญใหญ่กำไร300กว่าล้านบาท
Shares :
เปิดอ่าน 118 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึกกองเรือประชุมสามัญใหญ่กำไร300กว่าล้านบาท

 

 

               วันนี้ 2 ธ.ค. 2562 พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด  มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2562 โดยมี พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ  คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด เข้าร่วมการประชุมฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ดำเนินงานมาครบ 36 ปีแล้ว คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 ได้เข้ามาบริหารงานมุ่งเน้นให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับสมาชิกการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันที่ต้องรับภาระหนี้แทนผู้กู้ ในกรณีที่ผู้กู้ถูกปลดหรือถูกให้ออกจากราชการหรืองานประจำ เป็นเรื่องที่นเห็นใจอย่างยิ่งเพราะสมาชิกบางท่านต้องรับภาระทั้งหนี้ของตนเองแล้ว ยังต้องมารับภาระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันอีกจนทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน ขาดคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการให้สมาชิกที่มาขอรับเงินล่าช้ากว่าที่ระเบียบกำหนดให้สามารถขอรับได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้สิทธิในสวัสดิการนั้น นอกจากนั้นยังสนับสนุนค่าสมัครเข้าชมรมผู้สูงอายุสำหรับสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีขึ้น ในเรื่องการให้เงินกู้ได้มีการปรับหลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการขอกู้ และเป็นสวัสดิการทางอ้อมให้กับสมาชิก เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยให้กู้ต่ำกว่าปกติ เช่นเงินกู้พื่อส่งเสริมการศึกษาและเงินกู้เพื่อการสมรส

พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค กล่าวว่า สรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีบัญชี 2662 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่36 ได้ยึดอุดมการณ์สหกรณ์ หลักธรรมมาภิบาลและแผนกลยุทธ์ระยะ6ปี พ.ศ.2558-2563 และผลการดำเนินงานของ สอ.กฟร.ในปี62 รายได้ 589,999,340.02 บาท ค่าใช้จ่าย 230,212,235.95 บาท กำไรสุทธิ 359,787,104.07 บาท และคณะกรรมการดำเนินการชุดที่37 ซึ่งมี พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ  เป็นประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด 

 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended