ผู้สื่อข่าวรายงานว่านาย ไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  มอบหมายให้นาย ชยานนท์  สุวรรณทรัพย์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ร่วมกับ  นางวราวรรณ สื่อเฉย นางเอื้อง ตู้รินดา เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการงานทะเบียนภาค 3 พร้อมด้วยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ออกให้บริการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทั่วทั้งอำเภอด่านขุนทด

 

 

          ได้แก่ นาย นิพล นุ่นเนื้อทิพย์ อายุ 33ปี บ้านเลขที่  122 ม.10 ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  นาย เชิด ปวงขุนทด  อายุ  46 ปี บ้านเลขที่ 36/1 ม.6 ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  นาย มหาชัย พุตจันทึก  อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 14 ม.4ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นาง หลง พรหมสกุล อายุ 107 ปี บ้านเลขที่  81 ม.18 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นาย เสม ดีขุนทด  อายุ 95 ปี บ้านเลขที่  71 ม.4 ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ด.ญ.ธนิดา เกลื่อนกลางดอน  อายุ 8 ปีม.5 ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมานาย เกียรติศักดิ์ สุวรรณดวง อายุ 22 ปี บ้านเลขที่ 53 ม.5 ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

 นาย ชยานนท์ฯกล่าวว่า การออกมาทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันนี้ สืบเนื่องมาจาก นาย ไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด  ได้มอบหมายให้ ทางกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันสำรวจ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ  ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากที่ผ่านมาบุคคลดังกล่าวไม่เคยได้รับบริการสวัสดิการจากภาครัฐ อาทิเช่น การรักษาพยาบาล การสงเคราะห์ต่างๆ จากภาครัฐเลย

 

 

       ทางอธิบดีกรมการปกครองมีนะโยบายที่จะให้บุคคลดังกล่าวได้รับสวัสดิการจากภาครัฐโดยเท่าเทียมกัน ทางอำเภอด่านขุนทด จึงได้ประสานขอความร่วมมือจากศูนย์บริการงานทะเบียนภาค 3 ออกมาให้บริการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ

ภาพ/ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา