ที่ห้องคัทลียา 2 ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์​ ตำบลท่าอิฐอำเภอเมือง​ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร​ อึ้งจิตรไพศาล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางมาเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการพัฒนาเมืองชายแดนภูดู่บนระเบียง LIMEC เพื่อรองรับการเชื่อมโยงโครงการรถไฟลาว-จีน

 

               โดยมี ดร.บุญทรัพย์ พาณิชยการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร​ นายพยงค์ ยาเภา​ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์​ ร้อยตรีวิทยา​ เกล้าวิกรณ์​ นายอำเภอบ้านโคก​ นายเชวง​ ไชยหลาก​ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์​ นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์​พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์​ นางณัฐพร​ มหา​ไพบูลย์​ พาณิชย์​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นางธัญชนก​ จอม​ท​รักษ์​ ผจก.สสว.อุตรดิตถ์​ นายอนันต์​ ตั่นฉ้วน​ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายนิพนธ์​ อุปการัตน์​ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์​ ดร.​นวรัตน์​ ทรงเกียรติกุล​ ประธานสภาอุตสาหกรรม​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายวีระ รัตนศิริกุลชัย​ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์  นายพงษ์ศักดิ์ สุขสุสินธ์ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

               นางศุภกานต์​ พรหมน้อย​ สถิติจังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายศิริชัย​ นาระกันทา​ รองผอ.อาชีวศึกษา​อุตรดิตถ์​ พร้อมด้วยผู้แทนจากจังหวัดน่าน​ จังหวัดเลย จำนวนกว่า​ 100​ คนเข้าร่วม ในการเปิดการประชุมระดมสมอง

 

                เรื่องการพัฒนาเมืองชายแดนภูดู่ บนระเบียง LIMEC เพื่อรองรับการเชื่อมโยงโครงการรถไฟลาว-จีน ในวันนี้ การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคระบบการขนส่ง การศึกษารวมถึงระบบสาธารณสุข ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโต

 

               และส่งผลที่ดีต่อการค้าและการลงทุนของภาคธุรกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงานของคนในพื้นที่ ทำให้ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ดีขึ้น เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งความสำคัญดังกล่าวจึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาเมืองชายแดนภูดู่ ที่เป็นพื้นที่เกี่ยวเนื่องบนระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน

 

 

 

               สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเพื่อรองรับอนาคตที่จะเกิดขึ้นของโครงการรถไฟลาว- จีน งานวิจัยจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นการระดมความคิดก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และเป็นการต่อยอดจากความคิดเดิม

 

               ทำให้รู้แนวทางในการรับมือปรับเปลี่ยน และแก้ไขสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี แผนงานวิจัยศึกษาประกอบด้วย 2 โครงการคือ โครงการศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ ท่องเที่ยวและความมั่นคง จากโรงการก่อสร้างรถไฟลาว- จีน ช่วงบ่อเต็น​ -​เวียงจันทน์​ ในพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์

 

               และจังหวัดเลยและโครงการวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่จังหวัดอุตรดิตถ์ระยะที่ 2 เป็นแผนงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในการนี้เพื่อให้โครงการวิจัยที่จะเกิดขึ้น เกิดสัมฤทธิ์ผล กับพื้นที่อย่างชัดเจน

 

               กระบวนการระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้เสียในภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคการศึกษารวมถึง ภาคประชาสังคม จึงถือเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญที่จะช่วยให้แผนงานวิจัยทั้งหมด

 

               ที่จะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้อง และสอดรับกับแผนงานการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนของภาคส่วนต่างๆ นำผลไปสู่การพัฒนาบนพื้นฐานของความยั่งยืนต่อไป

 

 

 

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์