นางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล นส.สาลินี เลิศอัคฆากร นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ จาก สพฐ. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ และคณะจากสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมตามมาตรการการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 และตรวจดูแลนักเรียนหอพักนอน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)โดยมี นายเรืองศักดิ์  ขาวสะอาด ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญฯ สพฐ. และคณะ ตรวจเยี่ยมตามห้องต่างๆในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โดยนายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 33 ได้รายงานว่า ทาง รร.มีมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การเปิดภาคเรียน ดังนี้ การจัดการเรียนการสอนตามปกติ มีการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อยู่ในระดับสีเขียว สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โดยมีมาตรการการปฎิบัติดังนี้ 1.วัดไข้หน้าประตู ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน 2.ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน 3.ใช้เจลแอลกอฮอล์/สบู่เหลว 4. เว้นระยะห่างโดยคุณครูควบคุมดูแล 5. ทำความสะอาดอาคาร ห้องเรียน สถานที่พัก โรงอาหาร 6. ลดความแออัด งดกิจกรรมห้องสมุด งดกิจกรรมประชุมใหญ่ของนักเรียน 7.ให้นักเรียนล้างมือตามจุดที่กำหนดไว้ให้ 8. เหลื่อมเวลา ในการรับประทานอาหาร โดยสลับเวลาให้เด็กอนุบาล-ประถม ได้ทานก่อน ตามด้วยมัธยม 9.ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาล และ อสม.ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ สพฐ.ฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวฯ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2  จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ต.แม่ยวม และ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง และได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากร การป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อโควิด-19  สำหรับโรงเรียน  ไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว  ปีการศึกษา 2563 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 41 คน จำนวนนักเรียน ชาย 279 คน หญิง 250 คน รวมทั้งหมด 529 คน เป็นนักเรียนพักนอน 228 คน ซึ่งขณะนี้เด็กนักเรียนพักนอนได้เดินทางมาเรียน จำนวน 220 คน อีก 8 คน ยังไม่สามารถเดินทางมาได้เนื่องจากเริ่มเข้าฤดูฝน การเดินทางออกจากหมู่บ้านลำบากและอยู่พื้นที่ห่างไกล

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน