27 ส.ค. 62 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้ นายธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดงานวิพากษ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เพื่อทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ศพค. ที่ผ่านมา และปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในชุมชน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ผู้แทนทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดปี 2558, 2560, 2561, 2562 และจังหวัดปัตตานี รวมจำนวน 43 จังหวัด วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สค. รวมประมาณ 170 คน

 

 

 

 


          กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 7,133 แห่ง ทั่วประเทศ และในปี พ.ศ.2554 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ประกาศใช้มาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) โดยให้ ศพค. ทุกแห่งทั่วประเทศรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน มายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และรวบรวมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อเข้ารับการประเมินมาตรฐาน ศพค. ต่อเนื่องทุกปี 

 

 

 

 


          จากรายงานจะมีข้อสังเกตพบว่า ศพค. ที่ดำเนินการโดยมี อปท. หนุนเสริมส่วนใหญ่จะเป็นผู้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินตามมาตรฐานมากกว่า ศพค. ที่ดำเนินการโดยประชาชน เพราะการรายงานตามมาตรฐาน ศพค. เพื่อร่วมประเมินมาตรฐานต้องกรอกรายละเอียดการดำเนินงาน ศพค. ในแบบรายงานผลตามตัวชี้วัดมากพอสมควร ซึ่ง ศพค. ที่ดำเนินการโดยประชาชนจะมีข้อจำกัดในการจัดทำเอกสารรายงาน นอกจากนี้ยังพบว่า การรายงานตามมาตรฐาน ศพค. แต่ละ ศพค. มีความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอยู่พอสมควร ซึ่งจะมีผลต่อการรายงาน
 

 

 

 

 

          ดังนั้น เพื่อให้การประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีความถูกต้อง เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมาย ในปี พ.ศ. 2562  จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน วิธีการตรวจประเมิน ช่วงระยะเวลาในการประเมิน และกลไกการตรวจประเมิน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และให้ได้มาซึ่งข้อมูล แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา ศพค. ได้ตรงกับเป้าหมายและสอดคล้องกับศักยภาพของ ศพค. แต่ละระดับ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอาจารย์วีระชัย วีระฉันทะชาติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมงาน ซึ่งหากได้มีการปรับปรุงมาตรฐาน ศพค.เสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีแนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ ท้ายที่สุดคนในชุมชนจะได้รับประโยชน์สูงสุด

 

 

 


 

          กำหนดการวิพากษ์ฯ ประกอบด้วย 
          - ความเป็นมาของมาตรฐาน ศพค.จาก ปี 2554 – 2561
          - แนะนำ มาตรฐาน ศพค. ปี 2562
          - กระบวนการตรวจมาตรฐาน ศพค.
          - การพัฒนามาตรฐาน ศพค.แบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ  
          - ผลการทดลองใช้มาตรฐาน ศพค.
          การแบ่งกลุ่มวิพากษ์ เรื่อง
          - มาตรฐาน ศพค.
          - กระบวนการและรูปแบบการประเมินมาตรฐาน ศพค.