ข่าว

'กรมการข้าว' ชูความสำเร็จ 'โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 66'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 66 " ของ กรมการข้าว เดินหน้าสร้างความสำเร็จ ตอบโจทย์ ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีราคาถูก ป้อนให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยที่ บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ประธานศูนย์ข้าวชุมชนยกนิ้ว ลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ลงได้ร้อยละ 81

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า "กรมการข้าว" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรชาวนา ผ่าน "โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 66 " ซึ่ง กรมการข้าว ได้ดำเนินการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ให้แก่ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ   ซึ่งราคาเมล็ดข้าวคุณภาพดี ที่ กรมการข้าว ขายให้กับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการฯ   มีราคาถูกและได้คุณภาพ แบ่งเป็น ข้าวขาวหอมมะลิ 105 กข15 ราคากิโลกรัมละ 5 บาท ข้าวเหนียวและข้าวปทุมธานี1 กิโลกรัมละ 4 บาท ข้าวขาว กิโลกรัมละ 3 บาท 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของ  "โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 66 " โดย กรมการข้าว มุ่งเน้นให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช และได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาดกรมการข้าว   ทั้งนี้หากเกษตรกรยังคงใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรเก็บไว้เองหลายรอบ  มีผลทำให้คุณภาพข้าวลดลง จึงเห็นสมควรส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนไปใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ที่ผลิตและจำหน่ายโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าวให้พร้อม สามารถแข่งขันในตลาดโลก

'กรมการข้าว'  ชูความสำเร็จ  'โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 66'

ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว

 

สำหรับพื้นที่ ต. บ้านฝาง อ. บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่ที่มีการปลูกติดต่อกันมานาน คือ ข้าวหอมมะลิ (ขาวดอกมะลิ 105) และ ข้าวเหนียว (กข6) เป็นประจำอย่างต่อเนื่องมาทุกปี แต่ในบางฤดูกาลเกษตรกรบางราย เกิดวิกฤตและขาดแคลนพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ที่จะทำการเพาะปลูกฤดูกาลถัดไป  จึงทำให้ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากพื้นที่ห่างไกลที่มีราคาสูง ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ผู้ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ดังกล่าว  ซึ่งได้รับนโยบายจากกรมการข้าว ที่เล็งเห็นความสำคัญของแหล่งปลูกข้าวคุณภาพ  จึงได้มีการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ดีให้เกษตรกรผ่าน"โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พันธุ์ข้าวปี66" เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี สำหรับใช้เพาะปลูก 

 

 

 

 

นางพลอยแสง สีเหลือง ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านฝาง หมู่ที่ 9 ต.บ้านฝาง   อ.บ้านฝาง   จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านฝาง  ก่อตั้งขึ้นใน  2557 มีสมาชิก จำนวน 35 คน เกษตรกรมีอาชีพผลิตข้าวอินทรีย์และข้าวคุณภาพดีให้แก่กลุ่มแปรรูปข้าวในชุมชน และสหกรณ์ในพื้นที่ ซึ่งเดิมมีปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูง และขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี   ต่อมาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นได้แนะนำให้เกษตรกร ของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านฝางเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566  โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯในราคา 4 - 5  บาท  /  กิโลกรัม ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ลงได้มากถึง ร้อยละ 81

 

 

'กรมการข้าว'  ชูความสำเร็จ  'โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 66'

 

 

นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 โดยมีเป้าหมายรวม 2,038,400 กิโลกรัม มีพื้นที่ดูแลและส่งเสริม 2 จังหวัด คือ  ขอนแก่น จำนวน 1,838,400 กิโลกรัม และ เลย จำนวน 200,000 กิโลกรัม รวมทั้งหมด 2,038,400 กิโลกรัม ครอบคลุมพื้นที่ 135,900 ไร่ ในพื้นที่ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง  จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ให้แก่เกษตรกร 

 

 

 

แบ่งเป็น 2 พันธุ์ ตามความต้องการของเกษตรกร คือ ข้าวหอมมะลิ (ขาวดอกมะลิ 105) จำนวน 9,960 กิโลกรัม จำหน่ายให้เกษตรกรในราคา 5 บาท / กิโลกรัม และข้าวเหนียว (กข6) จำนวน 21,840 กิโลกรัม จำหน่ายให้เกษตรกรในราคา 4 บาท / กิโลกรัม ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นจะบรรจุถุงกระสอบละ 25 กิโลกรัมเ พื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกร ทำให้เกษตรกรเกิดการลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งจากเดิมเกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กิโลกรัมละ 25 บาท (ราคาจำหน่ายต่อถุง 25 กิโลกรัม) 

 

 

 

จะเห็นได้ว่า โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี66 ของกรมการข้าว สามารถตอบโจทย์ความต้องการให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในราคาถูก และได้ดำเนินการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อยกระดับการผลิตข้าวอย่างมีคุณภาพและมั่นคง ทำให้เกษตรกร  ใน อ.บ้านฝาง  มีความต้องการให้พัฒนาและต่อยอดโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี66 ต่อไป 

 

 

"ชาวนาที่สนใจ สามารถติดต่อขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ ศูนย์ข้าวชุมชน สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน ชาวนาที่สนใจสามารถรวมกลุ่มกันภายในชุมชน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจะเดินทางไปรับสมัครถึงที่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก"    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

 

 

'กรมการข้าว'  ชูความสำเร็จ  'โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 66'

"โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 66 " ซึ่ง กรมการข้าว ดำเนินการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ให้แก่ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ   โดยมีหัวใจสำคัญคือเมล็ดข้าวคุณภาพดี   มีราคาถูกและได้คุณภาพ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ