ข่าว

“ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน” สร้างความมั่นคงทางอาหาร มั่งคั่งการผลิต

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน” กว่า 5 ทศวรรษ มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรที่ดินเพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สร้างความมั่นคงทางอาหาร ความมั่งคั่งให้กับภาคการผลิตอย่างยั่งยืน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่กรมพัฒนาที่ดิน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวแสดงความยินดีวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 59 ปี ใจความว่า ขอชื่นชม "กรมพัฒนาที่ดิน"ที่ตลอดระยะเวลา 5 ทศวรรษที่ผ่านมา มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเกษตรของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า

 

โดยยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชนตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด และเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญมากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรากฐานของการผลิตภาคการเกษตร

 

โดยเฉพาะการผลิตพืช ซึ่งมีบทบาทสำคัญตั้งแต่ การวางแผนกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศสนับสนุนส่งเสริม"การพัฒนาที่ดิน"ด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการดินและปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืช ช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะสถานการณ์ปุ๋ยเคมีราคาแพง นอกจากนั้นในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เกษตรกรผ่านเครือข่ายและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทำให้การทำงานกรมพัฒนาที่ดินประสบความสำเร็จ เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมและช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยให้บรรลุตามเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

      “ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน” สร้างความมั่นคงทางอาหาร  มั่งคั่งการผลิต

 

ดั่งวิสัยทัศน์ที่ว่า ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืนการดำเนินการของ "กรมพัฒนาที่ดิน" ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนับว่าประสบผลสำเร็จตามภารกิจที่ได้รับผิดชอบอย่างดียิ่ง ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศมีความมั่งคงทางเศรษฐกิจ ช่วยดูแลรักษา "ทรัพยากรดิน" ของประเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

 

นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ได้กำหนดให้มีการจัดงานในวันที่ 23 พฤษภาคม2565  ภายใต้หัวข้อ "ทีมดี  ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน” ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย  อาทิ  พิธีมอบรางวัลประกวดผลงานดีเด่น มอบทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์ และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ นิทรรศการ 3 มิติ "วันดินโลก" 2565 ในธีม Soil: Where Food Begins ชมและศึกษาดินชนิดต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์ดินของประเทศไทย

 

นิทรรศการ LDD Value Chain นำเสนอประวัติความเป็นมากรมพัฒนาที่ดิน แอนิเมชันน้องดินดีเล่าเรื่องกระบวนการทำงานของกรม การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการน้ำ เทคโนโลยี การจัดการดิน น้ำ และ ปุ๋ย และการยกระดับเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน นิทรรศการปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงทางเลือกทางรอดเกษตรกรไทย พบกับต้นแบบผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพเร่งการเจริญเติบโตพืชและน้ำหมักชีวภาพไล่แมลง

ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ และผลผลิตทางการเกษตร นิทรรศการภายในอาคารศูนย์อัจฉริยะ LDD Excellence กิจกรรม Soil Art @Din room อาทิ ภาพวาดจากสีดิน   สับปะรดเป็นศรี ดินดีที่ประจวบฯ   กิจกรรมสัมผัสดิน บูธแสดงสินค้าเกษตร ผัก/ผลไม้ปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

นอกจากนี้ยังมีการประกวด Din Dee Ambassador ผู้ซึ่งจะเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมผลิตภัณฑ์ และภารกิจที่สำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไป
 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมฯ ได้จัดงานโดยให้ความสำคัญภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่การระบาดของโรค โดยหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ได้แก่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12  สถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถ รับชมพิธีเปิดงานได้พร้อมกันผ่านระบบออนไลน์ ( Zoom meeting) และ Facebook Live กรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว

logoline