23 เม.ย.55 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กว่า 3 เดือนแล้ว ที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ อ.เมือง จ.พิจิตร ต้องนำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน เพื่อบรรทุกน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเติมถังบรรจุน้ำเพื่อเป็นน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งจนจังหวัดต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้ง สถานการณ์วิกฤติเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก ประปาหมู่บ้านไม่สามารถผลิตน้ำได้เนื่องจากน้ำใต้ดินแห้งจน ไม่สามารถสูบขึ้นจากบ่อได้ ส่งผลกระทบต่อระบบประปาหมู่บ้านไม่สามารถผลิตประปาเพื่อบริการประชาชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ ต้องน้ำกว่าวันล่ะหนึ่งแสนลิตเพื่อเติมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

                 สำหรับปัญหาการขาดน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านของหมู่ที่ 1 ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาระยะยาวได้เนื่องจากยังไม่สามารถขุดเจอะน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ได้ เจ้าหน้าที่ทำได้เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการนำรถบรรทุกน้ำสูบน้ำจากบ่อน้ำธรรมชาติจากบ่อน้ำของทางราชการและบ่อน้ำที่ได้รับบริจาค ซึ่งขณะนี้เริ่มประสบปัญหาเนื่องจากต้องออกไปสูบน้ำไกลกว่ากว่าเดิมเพราะบ่อน้ำอยู่ใกล้เคียงหมู่ถูกสูบจนหมด