royal coronation
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
อาชญากรรม

อปพร. 56 ชีวิต โดดหอทดสอบสภาพจิตใจและร่างกาย

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 - 18:47 น.
อาชญากรรม,อปพร,โดดหอ
Shares :
เปิดอ่าน 15,688 ครั้ง

อปพร. คลองเตย 56 ชีวิต โดดหอทดสอบสภาพจิตใจและร่างกาย

 

               วันที่ 22 มิ.ย. 62  นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) เขตคลองเตย พร้อมด้วย นายสมเกียรติ สิริสถาพรกุล ประธานที่ปรึกษา อปพร. และนายสมศักดิ์ เลิศวิริยะ กรรมการ นายธรรมณันท์ วรัณวัชรโรจน์ เหรัญญิก นายไพศาล สอนศิลป์ชัย เลขาฯ อปพร. ได้นำคณะ อปพร. เขตคลองเตย จำนวน 56 คน ไปฝึกความพร้อมทดสอบสภาพร่างกาย โดยการกระโดดหอ ที่ ค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่ 21 จังหวัดชลบุรี

 

 

 

               นายสุชัย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมให้มีการโดดหอในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพของ อปพร. เขตคลองเตย ให้รู้จักสามัคคี มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของการรู้จักฝึกความอดทน สร้างความแข็งแรงของร่างกาย ความเข้มแข็งด้านกำลังใจ และความเป็นผู้มีระเบียบวินัย เป็นที่น่ายกย่องชมเชยของผู้พบเห็น และเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

               จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ อปพร. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยรูปแบบต่างๆ และเพื่อให้ อปพร. ชุดปฏิบัติงานเผชิญเหตุ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว เตรียมความพร้อมและทันต่อเหตุการณ์สาธารณภัยในท้องถิ่นทุกประการ มีกิจกรรมในการฝึกหลากหลาย ทั้งในเรื่องของทฤษฎีและรวมถึงปฏิบัติ อาทิเช่น การกระโดดหอทดสอบสภาพจิตใจ ฝึกปฏิบัติภาคสนาม เป็นต้น

               ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทย ต้องเผชิญกับสาธารณภัยตลอดเวลา และนับวันภัยพิบัติต่างๆ จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และประเทศไทยโดยรวมตลอดมา ภาครัฐจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ ตลอดเวลา รวมทั้งดำเนินการ เพื่อลดปัจจัยที่สร้างความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อสังคม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. เป็นอาสาสมัครภาคประชาชนที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยโดยเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว การปฏิบัติงานจึงต้องมีความตื่นตัวในการเฝ้าระวังภัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การฝึกอบรม โดดหอในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานให้กับสมาชิกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ