คมชัดลึกออนไลน์ 8 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวด่วน

สายบุญ ซีพีเอฟสานต่อคืนสุขผู้สูงวัย

31 ธันวาคม 2562 - 00:00 น.
ช่วยผู้สูงอายุ,ซีพีเอฟ,คืนสุขผู้สูงวัย
ข่าวด่วน

Shares :
เปิดอ่าน 614 ครั้ง

ซีพีเอฟ สานต่อโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย ช่วยผู้สูงวัยไม่มีลูกหลานดูแล ไร้ที่พึ่งพิงร่วมสร้างสังคมแห่งความกตัญญู    


31 ธันวาคม 2562 นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์   รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ   ในฐานะประธานคณะทำงานกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย  

 

เปิดเผยว่า  โครงการดังกล่าวเน้นให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยที่ไม่มีลูกหลานดูแล ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงชีพ ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ตลอด 9 ปีที่ดำเนินโครงการฯ ช่วยเหลือผู้สูงวัยรอบสถานประกอบการของบริษัทไปแล้วมากกว่า  800  ราย โดยสนับสนุนงบประมาณรวมมากกว่า  80 ล้านบาท และเป็นการให้ความช่วยเหลือตลอดชีวิต โดยในปี  2563 นี้  ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุรายใหม่เข้าโครงการเพิ่มเติมอีก         


 
นอกจากการมอบเงินช่วยเหลือเพื่อใช้ในการดำรงชีพทุกๆเดือนแล้ว  จิตอาสาของซีพีเอฟยังได้ไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน  เพื่อติดตามความเป็นอยู่  โดยเฉพาะในเทศกาลต่างๆที่มีโอกาสไปรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุซึ่งเปรียบเสมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว  เช่น  เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  เป็นต้น นอกจากนี้  ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ เช่น  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม .)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานีอนามัย   ลงพื้นที่ไปกับจิตอาสาซีพีเอฟเพื่อตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงวัย ดูแลทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
 
 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

 


นางหนึ่ง ทะนงศรี ประธานอสม.หมู่ 8 ตำบลเจดีย์หลวง  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  เล่าว่า  ในชุมชนหมู่ 8 ต.เจดีย์หลวง มีผู้สูงอายุที่อยู่ในโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย จำนวน  3 ราย ซึ่งทั้งสามรายไม่มีรายได้เลี้ยงตัวเอง ทางซีพีเอฟมอบเงินช่วยเหลือให้ทุกๆเดือน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุได้อย่างมาก  และทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุดีขึ้น อยากให้บริษัทฯทำโครงการนี้ไปนานๆ   เป็นโครงการที่ดีและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีที่พึ่งพิงได้จริง
 
 
นางกัลยา วราสินธุ์ ประธานกลุ่ม อสม. ตำบลดอนกระเบื้อง  อำเภอบ้านโป่ง   จังหวัดราชบุรี  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อสม.มานานถึง 29 ปี เล่าว่า   อสม.มีหน้าที่ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนและผู้สูงวัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ และในบางครั้งก็ช่วยเหลือในการซื้อของจำเป็น แต่อสม. มีกำลังทรัพย์ไม่พอที่จะให้ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่อง ซีพีเอฟมีโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงวัย ทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น เป็นการช่วยเหลือคนที่ลำบากและสมควรได้รับการดูแล 

 

 


นางแก้ว แก้วหน่อเมือง ผู้สูงวัยในโครงการฯ ซึ่งอาศัยในพื้นที่หมู่  8   ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย กล่าวว่า  ขอบคุณซีพีเอฟที่มอบเงินช่วยเหลือให้ทุกๆเดือน ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้มาก  ขาดเหลืออะไรทางเจ้าหน้าที่ก็จัดหามาให้  ตอนนี้ความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก อยากให้มีโครงการอย่างนี้เพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยไปอีกนานๆ     
 
ซีพีเอฟ ริเริ่มโครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย”มาตั้งแต่ปี  2554 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สูงวัยเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมต่อเนื่องในทุกๆปี โดยมีเกณฑ์พิจารณาผู้สูงอายุที่ขอรับความช่วยเหลือใหม่  คือ  1. ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ  60 ปีขึ้นไป

 

 

 

 

2.เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รัศมีห่างจากโรงงาน ฟาร์ม หรือสาขาของบริษัทไม่เกิน 5 กิโลเมตรและอาศัยอยู่มาไม่ต่ำกว่า 1 ปี   3.ไม่เป็นผู้ติดสุรา ยาเสพติด และการพนัน  4.ฐานะยากจนและถูกทอดทิ้งหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ปรากฎว่ามีรายได้ โดยตลอด  9 ปีของโครงการ  มีผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม และบางรายมีลูกหลานที่รับไปดูแล  ซึ่งบริษัทฯมีการพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุรายใหม่เพิ่มเติมเข้าโครงการในทุกปี   
   
  
 

 

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ