วันที่ 12 เม.ย. 62 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวปไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจพ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยเนื้อหาระบุว่า


 

 

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ข้าราชการตํารวจ ซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี