21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่ คทช. 

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุม อกก.คง. ได้อนุมัติเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นภายในแปลงเกษตรกรรมที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัดชุมพร และจังหวัดสระแก้ว ดังนี้

                    ส.ป.ก. อนุมัติงบกว่า 10 ล้านบาท พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่ คทช.

1. พื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัดชุมพร แปลงที่ดิน No 83 ตำบล     หงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ได้รับการอนุมัติ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
- โครงการงานปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม (ระยะที่ 2) พื้นที่ดำเนินการ 1,159 ไร่ วงเงิน 3,002,000 บาท เพื่อรองรับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับมอบเอกสารสิทธิ์ 
 - โครงการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม จำนวน 2 สาย ได้แก่ สายที่ 4 ระยะทาง 1.395 กิโลเมตร และสายที่ 5 ระยะทาง 3.625 กิโลเมตร ระยะทางรวม 5.020 กิโลเมตร วงเงิน 4,794,000 บาท 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรในการเดินทางเข้าออกแปลงเกษตรกรรมกับที่อยู่อาศัยและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกไปจำหน่าย
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลและหอถังสูงเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 2 แห่ง วงเงิน 3,909,000 บาท เพื่อให้ในพื้นที่มีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม

                         ส.ป.ก. อนุมัติงบกว่า 10 ล้านบาท พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่ คทช.

2. พื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัดสระแก้ว แปลงที่ดิน No 3931 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้รับการอนุมัติงบประมาณ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเพื่อสมทบเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดสระแก้ว วงเงิน 354,198.89 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บเอกสารและสารบบที่ดินพร้อมอุปกรณ์ แก่ ส.ป.ก.นครราชสีมา วงเงิน 4,427,000 บาท เพื่อให้มีสถานที่จัดเก็บเอกสารและสารบบที่ดินพร้อมอุปกรณ์ที่เพียงพอ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการเก็บรักษาและการค้นหา และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

                     ส.ป.ก. อนุมัติงบกว่า 10 ล้านบาท พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่ คทช.

“ทั้งนี้หลังจากการอนุมัติงบประมาณแล้ว ส.ป.ก. จะเร่งดำเนินการโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับที่ดินทำกินมีความสะดวกในการเข้าไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสามารถเดินทางเข้าทำประโยชน์ในแปลงที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบน้ำใช้อุปโภคบริโภค และระบบไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรที่ได้รับมอบที่ทำกิน ก็จะมีความสุข บนผืนดิน ส.ป.ก. ตลอดไป” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวทิ้งท้าย