​นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตร และงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เขตตรวจราชการที่ 14) เป็นรองประธานคณะทำงานฯโดยมีพันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานฯ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

                  ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตร และงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ  
 

                    ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตร และงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ  

 

​นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ด้วยนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน แหล่งทุน โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ อันจะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยรัฐบาลยังมีนโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และกำหนดให้ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน ประกอบกับนโยบายเร่งด่วน ในการเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายฯ และแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืน จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตร และงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำประจำจังหวัดขึ้นมา”
​พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า “การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตร และงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการแก้ไข รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ การแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกร และงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกรของจังหวัดอำนาจเจริญ”
​“ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุม ส.ป.ก. และคณะทำงาน จากทุกภาคส่วน จะเร่งดำเนินการตามมาตรการที่ได้ประชุมกันในครั้งนี้ พร้อมทั้งเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ในทุก ๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านแหล่งเงินทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืนตลอดไป”
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวทิ้งท้าย