13 มกราคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 

โดยบอกว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมือง รวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านปศุสัตว์ไทย และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลตกต่ำ เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้แก่เกษตรกร

 

สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ในเบื้องต้นมีเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 40,000 รายในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเกษตรกรต้องจัดซื้อพันธุ์ตามคุณลักษณะที่กรมปศุสัตว์กำหนด

 

 

 ประภัตร เดินสายแจงสินเชื่อส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ฟุ้งโกยเงินแน่

 

 

พร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนค่าอาหารสัตว์ สนับสนุนเบี้ยประกันภัย และสนับสนุนบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง มีเกษตรกร ผู้แทนเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้ความสนใจและร่วมรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ กว่า 800 ราย 

 

รัฐบาลให้ความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร จึงมีแนวทางเพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูอาชีพการเกษตรให้มีความมั่นคงและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ให้เกษตรกรกู้เงินในอัตราดอกเบี้ย 0.01%ต่อปี เช่น การกู้เงิน 1,000,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 100 บาท/ปี เป็นต้น  

 

 

 ประภัตร เดินสายแจงสินเชื่อส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ฟุ้งโกยเงินแน่

 

 

โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี และตั้งใจว่า 4 เดือนหลังจากนี้ เกษตรกรจะต้องมีรายได้ ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ นั้นจะต้องมีตลาดที่แน่นอนและมีการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องด้วย อย่างไรก็ตาม การมาชี้แจงแนวทางให้พี่น้องน้องเกษตรกรรับฟัง หวังว่าจะเป็นแนวทางที่จะพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ให้มีศักยภาพ เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป