16 ตุลาคม 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนองบประมาณปี2563 เข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่17ต.ค.นี้ วงเงิน 136,533.24ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนราชการ 123,937.58ล้านบาท รัฐวิสาหกิจ 11,115.91ล้านบาท กองทุน 1,479.75ล้านบาท 

 

 

 

 

ทั้งนี้แยกตามหน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน 90,243 ล้านบาท กรมส่งเสริมการเกษตร 2,838ล้านบาท กรมปศุสัตว์ 5,319ล้านบาท กรมพัฒนาที่ดิน4,802ล้านบาท กรมวิชาการเกษตร 802ล้านบาท กรมประมง 4,712ล้านบาท กรมการข้าว 5,299ล้านบาท กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,543ล้านบาท กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1,158ล้านบาท

 

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)1,280ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,855ล้านบาท กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 866ล้านบาท กรมหม่อนไหม370ล้านบาท สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 248ล้านบาท สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง105ล้านบาท สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร1,116ล้านบาท สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 118ล้านบาท สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 255ล้านบาท

 

รัฐวิสาหกิจ เช่น องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 600 ล้านบาท การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)10,715ล้านบาท องค์การสะพานปลา 543ล้านบาท และกองทุน เช่นกองทุนจัดรูปที่ดิน 554ล้านบาท กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร825ล้านบาท กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 100 ล้านบาท 

 

ส่วนนโยบายเร่งด่วน12เรื่องของรัฐบาล ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวข้อง9เรื่อง วงเงิน 68,790ล้านบาท อาทิ แก้ไขปัญหาหนี้สิน ช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ 432,790 ราย วงเงิน 3,245 ล้านบาท 
มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก วงเงิน 158 ล้านบาท อาทิ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในประเทศ และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวตกรรม วงเงิน 22,438 ล้านบาท เช่นแก้ปัญหาข้าว แผนการผลิตข้าวครบวงจร 6,080 ล้านบาท แก้ปัญหายางพารา วงเงิน 10,714 ล้านบาท ยกระดับศักยภาพแรงงาน

 

 

การจัดการปัญหาต่างด้าวและการค้ามนุษย์ วงเงิน45ล้าน บาท การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต วงเงิน 507ล้านบาท การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21 สร้างนักวิจัยและนวัตกร วงเงิน3.9ล้านบาท การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน275ล้านบาท การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย วงเงิน39,264ล้านบาท 

 

นโยบายรัฐบาลที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวข้อง ในนโยบายหลัก12ด้าน งบประมาณ 152,849 ล้านบาท เช่นการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 16,758 ล้านบาท การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย 33,277 ล้านบาท การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 218 ล้านบาท การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งฐานราก 1,525 ล้านบาท การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 100,741ล้านบาท การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 327 ล้านบาท

 

งานสำคัญต่อเนื่องปี2563 ของกระทรวงเกษตรฯและสอดคล้องนโยบายรัฐบาล รวม 162,745ล้านบาท เช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 139,845ล้านบาท ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร1,127ล้านบาท การพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง 368ล้านบาท เกษตรทษฏีใหม่ 522ล้านบาท ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่1,424ล้านบาท การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 1,921ล้านบาท

 

แผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร6,080ล้านบาท การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 1,377ล้านบาท การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง ปาล์ม สับประรด มะพร้าว กาแฟ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หม่อนไหม ประมง ปศุสัตว์ และพืชอื่นๆ)3,162ล้านบาท การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 3,446ล้านบาท การป้องกันและแก้ไขทำประมงผิดกฏหมาย 703ล้านบาท ประมงพื้นบ้าน 142ล้านบาท การส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานรัฐ 1,997ล้านบาท ส่งเสริมพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร625ล้านบาท ส่วนงบรายจ่ายบูรณาการ 13แผนงานของส่วนราชการโดยในส่วนกระทรวงเกษตรฯ135,009ล้านบาท