“อธิบดีกรมวิชาการเกษตร” ลั่นพร้อมแจงจุดยืนสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด ให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ยันที่ผ่านมาทำหน้าที่ตามกฎหมายให้อำนาจไว้ ย้ำไม่ต่อต้าน หากต้องยกเลิกใช้

 

          นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวถึง แนวทางการดำเนินการของกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 3 ชนิดได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ว่า กรมวิชาการเกษตรเป็นเพียงหน่วยงานผู้ปฏิบัติตามข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการและตามข้อกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่ไว้เพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่เบ็ดเสร็จทั้งหมด โดยกรมวิชาการเกษตรพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามทิศทางที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการและภายใต้กรอบกฎหมายที่ให้ไว้  

 

         "ขอยืนยันว่ากรมวิชาการเกษตรไม่ได้ต่อต้านการยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิดแต่อย่างใด แต่เป็นการให้ข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการเท่านั้น การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเป็นอำนาจของคณะกรรมการที่ระบุไว้ชัดเจนตามกฎหมาย" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว
 

          นางสาวเสริมสุข กล่าวอีกว่า ทั้งนี้การยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตรจำเป็นต้องมีข้อมูลและเหตุผลประกอบการยกเลิกที่ชัดเจนและเพียงพอ เช่น ข้อมูลความเป็นพิษของสารเคมีต่อสุขภาพมนุษย์ สุขภาพสัตว์ รวมถึงการตกค้างในพืชและสิ่งแวดล้อม และมีสารที่ใช้ทดแทน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และขอเน้นย้ำว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  ซึ่งให้อำนาจหน้าที่กรมวิชาการเกษตร พิจารณาขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกระทรวงเกษตรฯ และพิจารณาการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยกรมวิชาการเกษตรพร้อมที่จะปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการที่มีอำนาจที่ระบุไว้ชัดเจนตามกฎหมายทุกประการ

 

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง