กฟก.เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตั้งแต่วันนี้ถึง 10 พ.ค. 62พร้อมประกาศเชิญชวนสมาชิกใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันที่ 16 มิ.ย.62


     

         ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้กำหนดตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มาจาก 3 ส่วน ได้แก่ 1. กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 10 ท่าน ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ  2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ จำนวน 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน จำนวน 6 คน  และ 3. ผู้แทนเกษตรกรจำนวน 20 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกองค์กรเกษตรกร เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีวาระการเป็นตัวแทนเกษตรกรคราวละ 2 ปี
         นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)เปิดเผยว่า  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) อาศัยอำนาจตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 641/2562 และมติคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2562  เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562 หลังสรรหาบุคคลที่เหมาะสมได้แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะรัฐมนตรีตามลำดับ    
         กฟก.เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถยื่นใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อโดยส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนที่เป็น นิติบุคคล หรือองค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยได้รับความยินยอมหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ผู้รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินการธนาคาร หรือการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรืออุตสาหกรรมชุมชน หรือเทคโนโลยีการเกษตร หรือการพัฒนาแหล่งน้ำ หรือการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           นอกจากนี้ ผู้รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ ที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ไม่เป็นอดีตข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่ถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะทุจริตต่อหน้าที่  
“ ผู้สนใจสมัครตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดทุกจังหวัด หรือ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ อาคาร CEC เลขที่ 68/12 ชั้น 5 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ  ” นายสไกรกล่าว
         ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ประกาศเชิญชวนสมาชิกองค์กรเกษตรกร รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อเป็นตัวแทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทั่วประเทศจำนวน 5,530,000 คน ประกอบด้วยสมาชิกในพื้นที่ภาคเหนือ 1,300,000 คน ภาคกลาง 900,000 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,400,000 คน  ภาคใต้  700,000 คน  โดยหลังปิดการรับสมัครเมื่อวันที่  3 พ.ค.62  คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับสมัครว่าตรงตามข้อกำหนดหรือไม่  ทั้งนี้การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดรับสมัครตามกฎกระทรวงฯ ก่อนจะประกาศรับรองสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อไป  
            การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 มาตรา 12 และมาตรา 13 ได้บัญญัติให้มีผู้แทนเกษตรกรซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกองค์กรเกษตรกรทั่วประเทศ โดยจำแนกผู้แทนภาคเหนือ 5 คน ภาคกลาง 4 คน ภาคตะวันออก 7 คน และภาคใต้ 4 คน  
   

          นายสไกรกล่าวอีกว่า  กระทรวงเกษตรฯ ได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มอบหมายให้ กรมการปกครองรับผิดชอบในการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตกรในวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562 พร้อมขอความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ประกาศเสียงตามสายเชิญชวนให้เกษตรกรในแต่ละชุมชน หมู่บ้านออกไปใช้สิทธิเลือกผู้แทนเกษตรกรให้ได้มากที่สุด เพราะผู้แทนเกษตรกรที่มาจากการเลือกตั้งมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอความเห็นต่อรัฐบาลในการดูแลจัดการปัญหาหนี้สินรวมทั้งการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกรทั่วประเทศ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ จะออกไปใช้สิทธิของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในวันและเวลาที่กำหนด เพื่อสรรหาตัวแทนเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถมาทำหน้าที่ดังกล่าว    ทั้งนี้ก่อนวันเลือกตั้ง ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ว่าการอำเภอ/เขต  หรือ กฟก. สาขาจังหวัด หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ ขอให้ติดต่อที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดที่ท่านขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้ 
           “ กฟก. จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรสมาชิกทุกท่านร่วมกันออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่16 มิถุนายน 2562กันให้มากๆตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. เพราะผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับการเลือกตั้งก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายทั้งด้านหนี้สินและการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร  เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรต่อไป  นายสไกรกล่าว