ข่าว

อว.สานต่อ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ปั้น “ไพลศรีสะอาด” บุกตลาดออนไลน์

อว.สานต่อ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ปั้น “ไพลศรีสะอาด” บุกตลาดออนไลน์
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อว.ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” โดยทีมศรีสะอาด หนุนชาวบ้านปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ดันแบรนด์ “ไพลศรีสะอาด” เป็นสินค้าตำบลบุกตลาดออนไลน์

หลังจากที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดให้มีโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” โดยได้เปิดรับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ 7,435 ตำบล 77 จังหวัด กว่า 68,350 คน เข้าทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยรัฐ 70 กว่าแห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน 20 แห่ง ตลอดจนภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ทีมศรีสะอาด” เป็นหนึ่งในทีมที่เข้าร่วมทำงานในโครงการนี้ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยรับผิดชอบตำบลศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปัจจุบันตำบลศรีสะอาดมีฐานะเป็นเทศบาลตำบลศรีสะอาด มีทั้งหมด 9 หมู่บ้านด้วยกัน คือ บ้านสะอาก (หมู่ 1) บ้านภูมิร่มเย็น (หมู่ 2) บ้านคล้อ (หมู่ 3) บ้านศรีษะกระบือ(หมู่ท 4) บ้านโคกกว้าง (หมู่ 5) บ้านศรีสะอาด (หมู่ 6) บ้านศรีสมบูรณ์ (หมู่ 7) บ้านตะเคียนบังอีง (หมู่ 8) และ บ้านหนองตะเคียน (หมู่ 9) โดยเป็น 1 ใน 22 ตำบล ของอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีจำนวนประชากรในตำบลทั้งสิ้น 4,181 คน

 

ทั้งนี้ ทีมศรีสะอาด ค้นพบว่าชาวบ้านในตำบลศรีสะอาด ส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตรกรรม โดยปลูกพืชทางการเกษตรมากที่สุดถึงร้อยละ 95 ของพื้นที่ คือ ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกไม้ผล ปลูกปอและ ยางพารา ตามลำดับ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของคนในพื้นที่ในการทำอาชีพเกษตรกรรม แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาด้านรายได้ให้แก่ชาวบ้านได้เพราะราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ชาวบ้านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

พืชสมุนไพรไพล

U2T for BCG  ปั้น

 

 

ดังนั้น ทีมศรีสะอาด จึงคิดค้นโครงการ การพัฒนาและแปรรูปไพลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยมีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์และเชิญชวนชาวบ้านในตำบลศรีสะอาดให้หันมาปลูกไพล ซึ่งเป็นพืชสมุนไพร มีสรรพคุณในการรักษาอาการอักเสบและปวดตามร่างกาย และนำไพลที่ปลูกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายและสร้างรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้านและชุมชน อาทิเช่น สเปรย์น้ำมันไพลศรีสะอาด เจลไพลศรีสะอาด ครีมนวดไพลศรีสะอาด และน้ำมันไพลศรีสะอาด

 

สำหรับการปลูกพืชสมุนไพรไพล นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านและชุมชนให้ดีขึ้นกว่าเดิม และยังช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นองค์ความรู้ให้อยู่คู่กับชาวบ้านและชุมชนสืบไป อีกทั้งยังเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่จะช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการขายข้าวที่เป็นรายได้หลักของชาวบ้านในพื้นที่ หรือการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่ชาวบ้านเคยปลูกอยู่แต่เดิม 

 

นอกจากนี้ สมุนไพรไพล สามารถปลูกได้ง่ายในพื้นที่ว่างเปล่าและใช้เวลาปลูกเพียง 10 เดือน ก็สามารถนำหัวไพลดิบมาจำหน่ายได้ ซึ่งมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก แต่หากนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงมากขึ้นด้วย

 

ต่อมา ทีมศรีสะอาดได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการ โครงการ การพัฒนาและแปรรูปไพลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยสมาชิกของทีมศรีสะอาดมีกันทั้งสิ้น 10 คน แบ่งเป็นนักศึกษาที่จบปริญญาตรีในพื้นที่ 7 คน และประชาชนในพื้นที่ 3 คน มี นายกฤษฎารัตน์ ลีเขาสูง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลและประสานงานกับทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสะอาดและชาวบ้านในตำบลศรีสะอาด ทั้ง 9 หมู่บ้าน รวมกว่า 40 คน

 

จากนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมในโครงการ การพัฒนาและแปรรูปไพลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ด้วยการจัดอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรไพลและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไพล รวมทั้ง การจัดอบรมความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้น เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย กำไรและขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจ ทั้งในส่วนของการปลูกไพลและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไพลศรีสะอาดให้แก่ชาวบ้าน ซึ่งจัดขึ้นที่วัดศรีสะอาด และที่เทศบาลตำบลศรีสะอาดการจัดทำกิจกรรมดังกล่าว เกิดผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม โดยชาวบ้านในตำบลศรีสะอาดได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงคุณค่า ประโยชน์และสรรพคุณทางยาสมุนไพรของไพล รวมทั้งได้ช่วยกันปลูกไพลและแปรรูปผลิตภัณฑ์ไพลในชื่อแบรนด์ “ไพลศรีสะอาด” โดยมีแพ็กเกจจิ้งที่มีทั้งสเปรย์น้ำมันไพลศรีสะอาด เจลไพลศรีสะอาด ครีมนวดไพลศรีสะอาด และน้ำมันไพลศรีสะอาด ซึ่งเป็นสินค้าและความภาคภูมิใจของชาวตำบลศรีสะอาด เพื่อจัดจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ต่อไป

 

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับทาง อว.ส่วนหน้า และทางสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการโครงการ U2T for BCE ขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ โดยเป็นงานมหกรรมสินค้าและการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน จากทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร ที่ชาวบ้านและบัณฑิตจบใหม่ในพื้นที่ได้ร่วมกันคิดค้น ต่อยอดและจัดทำสินค้าขึ้นมาเป็นแบรนด์ของตำบลนั้น ๆ มาจัดแสดงและจำหน่ายภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือโครงการ U2T for BCE

อว.สานต่อ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ปั้น “ไพลศรีสะอาด” บุกตลาดออนไลน์

อว.สานต่อ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ปั้น “ไพลศรีสะอาด” บุกตลาดออนไลน์

อว.สานต่อ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ปั้น “ไพลศรีสะอาด” บุกตลาดออนไลน์

อว.สานต่อ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ปั้น “ไพลศรีสะอาด” บุกตลาดออนไลน์

อว.สานต่อ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ปั้น “ไพลศรีสะอาด” บุกตลาดออนไลน์

อว.สานต่อ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ปั้น “ไพลศรีสะอาด” บุกตลาดออนไลน์

อว.สานต่อ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ปั้น “ไพลศรีสะอาด” บุกตลาดออนไลน์

อว.สานต่อ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ปั้น “ไพลศรีสะอาด” บุกตลาดออนไลน์

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่

Youtube -https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

LineToday-https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง “คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565” ใครคือ 6 Candidate กับ 8 สาขา Popular Vote https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด