ข่าว

เช็คเลย "กสพท 65" สอบแพทย์ "9 สนามสอบพิเศษ" ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กสพท.65" เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบ 3 การรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. เช็คเลย "9 สนามสอบพิเศษ" ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) หรือ "กสพท 65"  เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือ ทปอ. โดย ทปอ.จะเป็นหน่วยกลางการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. และ กสพท

 

ทั้งนี้ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มีนักเรียนให้ความสนใจมาก แต่สามารถรับได้อย่างจำกัดจึงมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการคัดเลือกที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกมาอย่างต่อเนื่อง

 

 โดยในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะไปเมื่อวันที่ 1-20 ตุลาคม 2564ทางเว็บไซต์www9.si.mahidol.ac.th. และจัดสอบวิชาเฉพาะวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะประมาณวันที่ 20 เมษายน 2565

ไม่เพียงเท่านั้น ปรับลดค่าสมัครเหลือ 750 บาท จากเดิม 800 บาท  ปรากฏว่ามีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 50 แห่ง 58 สาขาวิชา ดังนี้

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 16 สถาบัน- หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 12 สถาบัน- หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 11 สถาบัน- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 11 สถาบัน

 

สิ่งที่สำคัญของการจัดสอบในปีนี้ คือ กสพท จะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.ฉ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการจัดการทดสอบวันที่ 26 มีนาคม 2565 เพื่อให้กระบวนการเป็นมาตรฐานสาธารณสุข

 

โดยจะมีการพิจารณาคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ร้อยละ 70 วิชาเฉพาะร้อยละ 30 และจะไม่มีการนำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ตเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสอบแพทย์ หรือสอบกสพท

 

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท)ประกาศ ฉบับที่ 3 เรื่อง มาตรการ การจัดสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2565 “กสพท 65” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การสอบ "กสพท 65"  เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมาตรการของ ศบค. ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท)จึงกำหนดมาตรการ การจัดสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

 

ช่วงก่อนสอบ

 

1. ผู้เข้าสอบควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 2 เข็มขึ้นไป ครบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ (ก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2565) ในกรณีได้รับวัคซีนประเภทเชื้อตาย เช่น Sinovac หรือ Sinopharm ควรได้รับการ booster dose ด้วย viral vector vaccine หรือ mRNA vaccine เพิ่มเติม ก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยขอให้ผู้เข้าสอบแจ้งประวัติการฉีควัคซีนที่เว็บไซต์www9.si.mahidol.ac.th

 

2. ผู้เข้าสอบต้องหมั่นสังเกตตนเอง หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก อาเจียน ท้องเสีย อย่างไตอย่างหนึ่ง และ/หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 7 วัน เช่น รับประทานอาหารร่วมกัน พูดคุยกันโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยเกิน 5 นาที แนะนำให้ตรวจ ATK

 

3. หากผู้เข้าสอบมีอาการและ/หรือมีความเสี่ยงก่อนวันสอบต้องตรวจ ATK และถ่ายภาพผลตรวจมาแสดง เขียนรหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล วันและเวลาตรวจบนอุปกรณ์แสดงผล ATK ด้วย

 

กรณีที่ผลตรวจ ATK negative ให้ถ่ายภาพผลตรวจมาแสดงในวันสอบโดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เพื่อเข้าสอบห้องสอบสำรองที่จัดไว้ หากไม่มีผลมาแสดงจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ

 

ทั้งนี้ กสพท ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งสอบใน "สนามสอบพิเศษ" สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์หลังเวลาที่กำหนด

 

โดยกสพทได้จัดเตรียม "9 สนามสอบพิเศษ" ไว้ดังนี้

1.สนามสอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

2.สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.สนามสอบจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องบรรยาย 1-2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.สนามสอบจังหวัดสงขลา ณ อาคารยิมเนเซียม Sport Complex ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5.สนามสอบจังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

6.สนามสอบจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนวิจิตราพิทยา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

7.สนามสอบจังหวัดชลบุรี ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยบูรพา

8.สนามสอบจังหวัดนรราชสีมา ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา (ฝั่งอนุบาล)

9.สนามสอบจังหวัดนครนายก ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาสัยศรีนศรินทรวิโรฒ องครักษ์

 

ทั้งนี้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น หลีกเสี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีคนอยู่กันแออัด เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง ฯลฯ

 

ในวันสอบ

 

1. ผู้เข้าสอบทุกคนควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 07.00 น. เพื่อคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิ กรณีเข้าสอบในสนามสอบจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครนายก ต้องนำผลตรวจ ATK ที่มีผลตรวจ negative มาแสดง หากผู้เข้าสอบไม่ได้นำผลตรวจ ATK มาแสดงตามมาตรการของจังหวัด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

 

2. ผู้เข้าสอบที่ป่วยหรือมีความเสี่ยงหรือมีอาการที่อยู่ในข่ายที่ต้องสงสัยต่อการติดเชื้อโควิด-19 จะต้องมารายงานตัวที่กองอำนวยการ เพื่อทำแบบคัดกรองความเสี่ยง ตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีน และต้องแสดงผลตรวจ ATK ที่มีผลตรวจ negalive สนามสอบได้จัดเตรียมห้องสอบสำรองไว้ โดยแยกประเภทดังนี้

 

2.1 ผู้เข้าสอบที่ป่วยด้วยโรคหรืออาการบาดเจ็บที่ไม่มีอาการเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 เช่น เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนทำให้เคลื่อนไหวไม่สะดวก หรือผู้เข้าสอบที่มาเข้าห้องสอบสายแต่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ จำนวน 1 ห้อง

 

2.2 ผู้เข้าสอบที่มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก อาเจียน ท้องเสีย และมีผลตรวจ ATK negative จำนวน 1 ห้อง โดยจัดห้องที่เหมาะสมและมีอากาศถ่ายเทสะดวก

 

2.3 ผู้เข้าสอบที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 7 วัน เช่น รับประทานอาหารร่วมกัน พูตคุยกันโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยเกิน 5 นาที แต่ไม่มีอาการใดๆ ตามข้อ 2.2 ร่ามด้วย และมีผลตรวจ ATK negative จำนวน 1 ห้อง โดยจัดห้องที่เหมาะสมและมีอากาศถ่ายเทสะดวก

 

3. ผู้เข้าสอบที่มีผลตรวจ ATK positive และ/หรือผลตรวจ RT-PCR detected ที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง ให้ไปสอมที่สนามพิเศษที่ กสพท จัดไว้ และต้องปฏิบัติตนดังนี้

 

3.1 ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการ และ กสพท กำหนดอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามในทุกขั้นตอนจนทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ หรือหากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดระหว่างการสอบ กสพท อาจจะไม่พิจารณาคะแนนสอบของการสอบทุกฉบับ

 

3.2 ผู้เข้าสอบต้องเดินทางมาสอบด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถยนต์ที่มีฉากกั้น หรือรถฉุกเฉิน/รถพยาบาลหรือยานพาหนะอื่นใดที่มีความปลอดภัยจากการแพร่เชื้อ โดยมิให้ใช้รถ/เรือโดยสารสาธารณะโดยเด็ดขาด เนื่องจากเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่นๆ

 

3.3 ผู้เข้าสอบควรเดินทางมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 07.00 น. เพื่อรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนระเบียบวิธีการสอบ รวมถึงมาตรการป้องกันโรคฯ และต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 

4. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างจากผู้อื่น ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ

 

5. ขอสงวนสิทธิ์พื้นที่สนามสอบสำหรับผู้เข้าสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่สนาม


ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์กสพท(www9.si.mahidol.ac.th) เป็นระยะๆ ประกาศของ ศบค. และมาตรการป้องกันของจังหวัดที่เป็นสนามสอบ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ