ข่าว

เฉลิมชัย เดินหน้าสร้าง "เกษตรกรปราดเปรื่อง" เป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าโครงการต่อยอดสร้าง "เกษตรกรปราดเปรื่อง" ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ เน้นการรวมกันเป็นกลุ่มและเครือข่ายเพื่อสร้างแนวคิดที่ยั่งยืนในการทำการเกษตรแบบระบบธุรกิจเกษตร

 วันที่ 2 ธันวาคม 2564  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน"เกษตรกรปราดเปรื่อง" (Smart Farmer) ให้เป็นผู้ประกอบการ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการพัฒนา Smart Farmerผู้ประกอบการต้นแบบยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri BIZ Idol Development Project)

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็น "เกษตรกรปราดเปรื่อง" (Smart Farmer) และยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การบริหารจัดการกิจการและการตลาดสินค้าเกษตร

 

อีกทั้งยังเป็นการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ เพื่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เฉลิมชัย เดินหน้าสร้าง "เกษตรกรปราดเปรื่อง" เป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ

อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรฯมีนโยบายขับเคลื่อนเกษตรกรให้เป็น "เกษตรกรปราดเปรื่อง" (Smart Farmer) โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความรอบรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร สามารถบริหารจัดการการผลิต การตลาด โดยยึดรูปแบบตลาดนำการผลิต มีทักษะในการบริหารจัดการกิจการ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ เป็นอีกแนวทางในการสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเชิงธุรกิจ โดยจะต้องเน้นการปรับวิธีการทำการเกษตรจากรูปแบบเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่  

 

ที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรด้วยการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนด้านแรงงาน และลดต้นทุนด้านการผลิต มีการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ตลอดจนสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรรวมทั้งพัฒนาจนเข้าสู่มาตรฐานการรับรองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สู่การยกระดับเพื่อการส่งออก สร้างผู้นำด้านเกษตรที่เป็นเกษตรกรชั้นนำ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของภาคเกษตรในอนาคต รวมทั้งยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง สามารถเป็นต้นแบบขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ และชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดการอบรมโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ หรือ Agri BIZ Idol Development Project ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 78 ราย และจากการติดตามผลความก้าวหน้าของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 66 ราย พบว่า เกษตรกรได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปต่อยอดธุรกิจ หรือประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ร้อยละ 8 – 71

 

และเพื่อเป็นการวางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพัฒนา"เกษตรกรปราดเปรื่อง"(Smart Farmer)เป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri BIZ Idol Development Project)”ขึ้น เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมในปีที่ผ่านมา จำนวน 21 คน ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดและวางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา "เกษตรกรปราดเปรื่อง" (Smart Farmer) เป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri BIZ Idol)

 

รวมทั้งการรวมกันเป็นกลุ่มและเครือข่ายเพื่อสร้างแนวคิดที่ยั่งยืนในการทำการเกษตรแบบระบบธุรกิจเกษตร ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มาร่วมกันพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำอย่างแท้จริง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด