ข่าว

เรียน7ปี2ปริญญา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ เช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ร่วมมือสหราชอาณาจักร พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่สอดคล้องกับพระปณิธานองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สร้างแพทย์ที่เก่ง-รับผิดชอบสังคม ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม เปิดรับสมัคร-19 ธ.ค.นี้ เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา2565โดยความร่วมมือกับUniversity College London สหราชอาณาจักร

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีวิชาชีพ ที่มีเป้าหมายผลิตแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีทักษะทางวิชาชีพ และจรรยาบรรณที่ดี มีความสนใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความเป็นผู้นำ

 

เหนืออื่นใดมีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานกับการแพทย์ทางคลินิก

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)เป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต7ปี2ปริญญาหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลตามเกณฑ์WFMEโดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.)และแพทยสภา 

 

โดยเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ด้วยมาตรฐานการเรียนแพทย์แบบใหม่ในหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานสากล พร้อมสร้างแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศ

 

ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม รู้จักคิด ค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศตามคุณลักษณะแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 

สำหรับนักศึกษาแพทย์ที่ได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้จะใช้ระยะเวลาเรียน7ปี และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ2ปริญญา คือ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)Doctor of Medicine (MD)จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และปริญญาIntercalated BSc(iBSc)จากมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา2565รอบที่1จำนวน28คน ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง19ธันวาคม2564โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6 (ม.6)หรือเทียบเท่า มีผลคะแนนสอบข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

 

1) มีผลการเรียนที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นปีที่4จนถึงวันที่สมัคร3.50และมีคะแนนเฉลี่ยของวิชา ชีววิทยา เคมี และ คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ในแต่ละรายวิชามากกว่า3.50หรือ

2) ผลการสอบในระดับASหรือA levelใน3รายวิชา ได้แก่Biology ChemistryและMathematicsหรือPhysicsโดยต้องมีคะแนนแต่ละรายวิชาในระดับมากกว่าหรือเท่ากับAหรือ

 

3)ผลการสอบInternational Baccalaureate (IB)ใน3รายวิชาได้แก่Biology ChemistryในระดับHigher Levelโดยมีคะแนนแต่ละรายวิชา มากกว่าหรือเท่ากับ6และMathematicsโดยมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ6หรือ

 

4)ผลการสอบScholastic Assessment Test – subject test (SAT II)ใน3รายวิชา ได้แก่Biology Molecular (Biology-M) ChemistryและMathematics level 2หรือPhysicsโดยมีคะแนนแต่ละวิชาเท่ากับหรือมากกว่า700

 

และมีผลการสอบBiomedical Admission Test (BMAT) ผลทดสอบอายุไม่เกิน2ปี (พ.ศ. 2563 -2564)โดยมีคะแนนรวมมากกว่า หรือเท่ากับ12.0และSession 3 (Quality of Written English)มากกว่าหรือเท่ากับ3C

 

และผลทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งIELTS 7.0หรือ TOEFL iBT 100(ผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน2ปีนับจากวันที่รับสมัครวันสุดท้าย)

 

โดยต้องมีPortfolio ต้องจำนวน10 - 20หน้า กระดาษA4รวมหน้าปก และใช้ฟอนต์Codia Newขนาดไม่น้อยกว่า16ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1) ประวัติส่วนตัว

2) ผลงานวิจัยและวิชาการรวมทั้งรางวัลหรือทุนที่ได้

3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จิตอาสา หรือกิจกรรมอื่น ๆ

 

4) เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay)ความยาว800 - 1000คำโดยให้เลือกเขียนเพียง1หัวข้อ ดังนี้ 1. ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดในอดีต และสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือ 2. ความสำเร็จหรือประสบการณ์ที่ดีในอดีตที่มีผลต่อชีวิตในปัจจุบัน

 

เกณฑ์การพิจารณาและการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การรับสมัคร โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) หลังผ่านเกณฑ์รอบแรกจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์แบบMultiple Mini-Interview (MMI)เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มิวุฒิภาวะ มีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีความสามารถในการปรับตัวได้ดี มีสุขภาพดีทั้งทางกายและทางจิต

 

และมีคุณลักษณะเหมาะสมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจะพิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์แบบMMIและความถนัดเหมาะสมกับวิชาชีพ

 

รายละเอียดการจัดการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีวิชาชีพที่มีเป้าหมายผลิตแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

รู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีความสนใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นพิเศษ มีความเป็นผู้นำ และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานกับการแพทย์ทางคลินิก

 

โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม258หน่วย ในระยะเวลา7ปี หรือ14ภาคการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งออกเป็น3ระยะ ดังนี้

 

ระยะที่1:Early yearsประกอบด้วย

ปีการศึกษาที่1:Becoming a doctor

ปีการศึกษาที่2:Fundamentals of clinical science I

ปีการศึกษาที่3:Fundamentals of clinical science Iโดยศึกษาในประเทศไทยและจัดการเรียนการสอนเบินภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 

ระยะที่2ปีการศึกษาที่4:Research and Innovationศึกษาและปฏิบัติงานวิจัย ณUniversity london UCL)สหราชอาณาจักร หรือ ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในกรณีที่มีปัญหาทำให้ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักรได้ตามเวลาที่กำหนด)

 

ทั้งนี้ หากนักศึกษาปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนและสอบผ่านตามเกณฑ์ของUCLจะได้รับปริญญาIntercalated Bachelor of ScienceจากUCL

 

ระยะที่3:Later yearsเป็นวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกและการฝึกทักษะทางคลินิก ประกอบด้วย

ปีการศึกษาที่5 : Integrated Clinical Care I

ปีการศึกษาที่6:Life Cycle. Mental Health, Integrated Clinical Care I

ปีการศึกษาที่7:Externship and Preparation for Practice โดยศึกษา ณ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลร่วมสอนอื่น ๆ ในประเทศไทย

 

สำหรับผู้สนใจ สมัครได้ที่ :http://admission.cra.ac.th/หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2576-6600ต่อ8481, 8485 (ในวันและเวลาราชการ) ติดตามข่าวสารhttps://www.facebook.com/PSCM.CRA

logoline