ข่าว

ปกป้อง-ยึดมั่น-จงรักภักดี 11 ข้อ "ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง" 2564

ปกป้อง-ยึดมั่น-จงรักภักดี 11 ข้อ "ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง" 2564
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้ว "ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง" พ.ศ. 2564 โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้

 

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ "ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง" พ.ศ. 2564 ความว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีประมวลจริยธรรมตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของข้าราชการการเมือง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีจึงจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองไว้ ดังต่อไปนี้

 • ประมวลจริยธรรมนี้เรียกว่า "ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2564"
 • ประมวลจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 • ในประมวลจริยธรรมนี้ "ข้าราชการการเมือง" หมายความว่า ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และให้หมายความรวมถึงกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วย
 • ข้าราชการการเมืองต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 1. ปกป้อง ดูแล และยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติ และไม่ประพฤติตนนอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติ
 2. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเคารพความแตกต่างของแต่ละศาสนา
 3. จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
 4. ยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 5. เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

 

 

 • ข้าราชการการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้

 

 1. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ
 2. ไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม

 

อ่านต่อทั้งหมดที่นี่ : ราชกิจจานุเบกษา

 

 

 

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง, ราชกิจจานุเบกษา

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง, ราชกิจจานุเบกษา

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง, ราชกิจจานุเบกษา

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง, ราชกิจจานุเบกษา

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด