ข่าว

พระอัจฉริยภาพ "ร.9" ทรงสรรค์สร้าง "กังหันน้ำชัยพัฒนา" เพื่อพสกนิกร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี "วันคล้ายวันสววรคต ร.9" 13 ต.ค. 2564 "คมชัดลึก" ขอน้อมนำ "พระอัจฉริยภาพ" ที่พระองค์ทรงสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรก คือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์สุขของประชาราษฎร์ ทรงได้รับการยกย่องเป็น "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย"

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา และได้ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาราษฎร์ โดยเฉพาะเกษตรกร ซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจ พระองค์จึงทรงประดิษฐ์คิดค้น เรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนา และการแก้ปัญหาด้านการเกษตรเป็นจำนวนมาก เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

จนทรงได้รับการยกย่องเป็น “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 ให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ เป็น “วันนักประดิษฐ์” ของทุกปี

 

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรก ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประดิษฐ์คือ เครื่องกลเติมอากาศ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า กังหันน้ำชัยพัฒนา โดยหลักเป็นเครื่องกลเติมอากาศ ที่ใช้ในการเติมออกซิเจนลงในน้ำที่ระดับผิวน้ำ

 

ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ เป็นผลมาจากภาวะมลพิษของน้ำเน่าเสีย ที่มีปริมาณสูงขึ้นจนยากแก่การแก้ไขให้บรรเทาเบาบางลงได้ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของพสกนิกรทั้งหลาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนทุกข์ยากที่เกิดขึ้นนี้ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพน้ำเน่าเสีย ในพื้นที่หลายแห่งหลายครั้ง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย

ในการนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา สนับสนุนงบประมาณ เพื่อการศึกษาและวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ โดยดำเนินการจัดสร้างเครื่องมือบำบัดน้ำเสีย ร่วมกับกรมชลประทาน ซึ่งได้มีการผลิตเครื่องกลเติมอากาศขึ้นในเวลาต่อมา และรู้จักกันแพร่หลายทั่วประเทศในปัจจุบัน คือ กังหันน้ำชัยพัฒนา หรือ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย

 

หลักการทำงานเครื่องกลเติมอากาศ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" แบบทุ่นลอย  สามารถปรับตัวขึ้นลงได้ตามระดับขึ้นลงของน้ำ ส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ โครงกังหันน้ำรูป 12 เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร มีซองตักน้ำขนาดบรรจุ 110 ลิตร  ติดตั้งโดยรอบ จำนวน 6 ซอง เจาะรูซองน้ำพรุน เพื่อให้น้ำไหลกระจายใต้น้ำ  สามารถผลักดันน้ำให้เคลื่อนที่ ผสมผสานออกซิเจนเข้ากับน้ำ ในระดับความลึกใต้ผิวน้ำเป็นอย่างดีอีกด้วย จึงก่อให้เกิดกระบวนการทั้งการเติมอากาศ การกวนแบบผสมผสานและการทำให้เกิดการไหลของน้ำเสีย ไปตามทิศทางที่กำหนดโดยพร้อมกัน

 

กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นกังหันบำบัดน้ำเสีย "สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย" เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำแก่ปวงชนทำงานโดย การหมุนปั่น เพื่อเติมอากาศให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี สามารถประยุกต์ใช้บำบัดน้ำเสีย จากการอุปโภคของประชาชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มออกซิเจน ให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตรอีกด้วย

พระอัจฉริยภาพ "ร.9" ทรงสรรค์สร้าง "กังหันน้ำชัยพัฒนา" เพื่อพสกนิกร พระอัจฉริยภาพ "ร.9" ทรงสรรค์สร้าง "กังหันน้ำชัยพัฒนา" เพื่อพสกนิกร

ความคิดในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาช่วยประชาชน จึงได้เห็นสิ่งประดิษฐ์อีกมากมาย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยดีขึ้น

 

ดังนั้น ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และศิลปกรรม ตลอดจนหัตถกรรมงานช่าง อันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมาก

พระอัจฉริยภาพ "ร.9" ทรงสรรค์สร้าง "กังหันน้ำชัยพัฒนา" เพื่อพสกนิกร พระอัจฉริยภาพ "ร.9" ทรงสรรค์สร้าง "กังหันน้ำชัยพัฒนา" เพื่อพสกนิกร

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ