ข่าว

เช็คเลย "ราชกิจจานุเบกษา"เผยแพร่ ตำรับยาปรุงผสมกัญชา ออกประกาศแล้ว

เช็คเลย "ราชกิจจานุเบกษา"เผยแพร่ ตำรับยาปรุงผสมกัญชา ออกประกาศแล้ว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดตำรับยาที่ปรุงผสมกัญชา มีผลประกาศใช้แล้ว โดยจัดแบ่งบัญชียาที่ปรุงผสมกัญชา ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค หรือการศึกษาวิจัย มีหลายรายการน่าสนใจเช็คได้ที่นี่

"นายอนุทิน ชาญวีรกูล" รมว.สาธารณสุข ได้ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง "กำหนดตำรับยาที่ปรุงผสมกัญชา"  โดยประกาศลง"ราชกิจจานุเบกษา"  มีผลประกาศใช้แล้ว  มีการจัดแบ่งบัญชี​ "ยาที่ปรุงผสมกัญชา" ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค หรือการศึกษาวิจัย ไว้อย่างน่าสนใจหลายรายการ 

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 64  "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ ๒ ให้เพิ่มเติมตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในตำราการแพทย์แผนไทย โดยคำแนะนำของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทย ที่ให้เสพ เพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี ๑ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นลำดับที่ ๑๒ ถึงลำดับที่ ๑๙ ในบัญชี ๑ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เช็คเลย "ราชกิจจานุเบกษา"เผยแพร่ ตำรับยาปรุงผสมกัญชา ออกประกาศแล้ว

ข้อ ๓ ให้เพิ่มเติมตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศภายใต้ รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special Access Scheme ) ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการ ศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี ๒ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นลำดับที่ ๑๖ และลำดับที่ ๑๗ ในบัญชี ๒ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชา ปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มเติมตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์ แผนไทยปรุงขึ้นจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน และได้รับการรับรองจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี ๓ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นลำดับที่ ๙ ถึงลำดับที่ ๑๗ ในบัญชี ๓ ท้ายประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพ เพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เช็คเลย "ราชกิจจานุเบกษา"เผยแพร่ ตำรับยาปรุงผสมกัญชา ออกประกาศแล้ว

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อ่านประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตำรับยาปรุงผสมกัญชาได้ที่นี่...

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด