ข่าว

ด่วน ที่ประชุม มส. สั่งปลดฟ้าผ่า "3 เจ้าคณะจังหวัด"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วน ที่ประชุม มส. แจ้งในหลวงทรงมีพระราชดำริแต่งตั้งพระสังฆาธิการ 30 รูป พระธรรมวชิรมุนี เป็นเจ้าคณะกทม. และ สั่งปลด "3 เจ้าคณะจังหวัด“

 

 

 

มหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำหน้าที่คล้ายกับคณะรัฐมนตรี โดยมีสมเด็จพระสังฆราชหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง ได้มีมติครั้งสำคัญอีกครั้ง

 

 

วันนี้30 ก.ย. ในการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ผ่านระบบออนไลน์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้แจ้งที่ประชุม มส. ว่า สำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 15 ก.ย.2564 กราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

 

ความว่าตามที่สมเด็จพระสังฆราชขอพระราชทานถวายพระพร กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานพระราชดำริในการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 30รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนั้น

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ ดังนี้

 

 

1.แต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 30 รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด อาทิ พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ณาณสํวโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 

 

 

และ 2.ถอดถอนพระสังมาธิการ จำนวน 3 รูป ออกจากตำแหน่ง "เจ้าคณะจังหวัด" 

 

 

1.พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ออกจากตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

2.ถอดถอนพระธรรมรัตนาภรณ์(สมศักดิ์ โชตินฺธโร)ออกจากตำแหน่ง เจ้าคณะ จ.ปทุมธานี

 

 

3.ถอดถอน พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) และแต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 3 รูป ให้ดำรงตำแหน่ง "เจ้าคณะจังหวัด"

 

 

1.แต่งตั้ง พระราชภาวนาพิธาน (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ฉะเชิงเทรา

 

2.แต่งตั้งพระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอาง ตานทินฺโน) ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ปทุมธานี 3.แต่งตั้ง พระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทฺธิญาโณ) ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์(ธรรมยุต)

 

ทีมา ข่าวเนชั่นทีวี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ