ข่าว

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี" ชูนวัตกรรมบริหารจัดการแปลงใหญ่ข้าว

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี" ชูนวัตกรรมบริหารจัดการแปลงใหญ่ข้าว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี" ชูนวัตกรรมบริหารจัดการแปลงใหญ่ข้าว คอยเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลูกข้าวเป็นหลักแต่เดิมชาวนาส่วนใหญ่ประสบปัญหา ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ทำนามาทั้งปีผลผลิตไม่คุ้มทุน ยิ่งทำยิ่งมีหนี้สิ้นเพิ่มขึ้นทุกปี ต้นทุนการผลิตสูง

 

 

ปัจจุบันชาวนาไทยมีค่าใช้จ่ายในการทำนาสูงมาก ได้แก่ค่าเช่านา(บางส่วนยังต้องเช่านาทำ) ค่าไถที่นาและเตรียมดินสำหรับปลูกข้าว ค่าจ้างดำนาหรือหว่านข้าว ค่าปุ๋ยและค่าจ้างใส่ปุ๋ย ค่ากำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูข้าว ค่าสูบน้ำเข้านา ค่าเก็บเกี่ยวข้าวและค่านวดข้าว รวมทั้งค่าขนส่งข้าวไปขาย ในกรณีที่ต้องจ้างทั้งหมดจะยิ่งทำให้ต้นทุนสูงมาก

 

 

พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวขายข้าวได้ราคาต่ำกว่าต้นทุน ในขณะที่ต้นทุนการผลิตของชาวนาสูงมากแต่ราคาขายที่ขายตามราคาตลาดโลกหักด้วยกำไรของพ่อค้าคนกลางและค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย
ของพ่อค้าคนกลางทั้งหมด ราคาที่ถึงมือชาวนาจึงต่ำกว่าต้นทุนของชาวนา

 

 

ผลก็คือชาวนาต้องขายข้าวขาดทุนทุกฤดูอีกด้วย ด้วยเหตุนี้รัฐบาลไทยจึงได้มีการทำโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยให้กรมการข้าวดำเนินงานโครงการนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

 

 

ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี เปิดเผยว่า แนวทางที่จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการทำนาได้ต้องทำให้ชาวนามีความรู้ ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสามารถในการลดต้นทุนการผลิตเลือกพันธุ์ข้าวที่ให้ผลตอบแทนสูง และขายข้าวได้กำไรในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งในเรื่องของการลดต้นทุนปัจจุบันเกษตรกรชาวนาทั่วไปจะทำนาแบบง่ายๆคือเป็นนาหว่าน

 

แต่ในกลุ่มแปลงใหญ่ ศูนย์จะเข้าไปแนะนำให้เกษตรกรหันมาใส่ใจในเรื่องการทำนาแบบประณีตสร้างกลุ่มแปลงใหญ่ให้เข้มแข็งและเป็นระบบ ลดต้นทุนการผลิตโดยการสนับสนุนเรื่องเมล็ดพันธุ์
  

 

 

 

 

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี" ชูนวัตกรรมบริหารจัดการแปลงใหญ่ข้าว

 

 

การให้องค์ความรู้เรื่องการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานGAP Seedโดยใช้เมล็ดพันธุ์ดี ใช้เครื่องจักรกลเข้ามาบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหยอดซึ่งโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรได้นำเครื่องหยอดมาใช้ก็จะเป็นการประหยัดเมล็ดพันธุ์ ข้าวจะเป็นแถวดูแลง่าย ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 

 

 

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี" ชูนวัตกรรมบริหารจัดการแปลงใหญ่ข้าว

 

 

ถ้าในพื้นที่ชลประทานก็มีการสนับสนุนเครื่องปักดำ ปัจจุบันนี้ค่าแรงงานของชาวนาสูงมากวันละ 300-400 บาท แต่พอใช้เครื่องปักดำหรือเครื่องหยอดเข้ามาช่วยก็จะทำให้ลดต้นทุนได้มากพอสมควร ซึ่งผลดีจากการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ของเกษตรกรจะเป็นการลดต้นทุนอย่างเห็นได้ชัด

 

 

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี" ชูนวัตกรรมบริหารจัดการแปลงใหญ่ข้าว

 

 

เนื่องจากว่าทั้งปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกล องค์ความรู้ต่างๆ ทาง"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี" กรมการข้าวจะเป็นการสนับสนุนให้ทั้งหมดเกษตรกรจะลดทั้งค่าแรงงานและค่าเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในปริมาณลดลง 

 

 

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี" ชูนวัตกรรมบริหารจัดการแปลงใหญ่ข้าว

 

 

นอกจากการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นนาแปลงใหญ่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้ว "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี" ยังส่งเสริมให้เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวในพื้นที่ผลิตข้าวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ตรงตามมาตรฐานของกรมการข้าว มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการผลิตข้าวและแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่าย  เป็นการเพิ่มมูลค่าข้าวให้กับสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่มากยิ่งขึ้น

 

 

ซึ่งเกษตรกรนาแปลงใหญ่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลรักษาการผลิตข้าวตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง มีการประชุมกลุ่ม
ร่วมกัน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี" คอยเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

ในแต่ละโครงการที่กรมการข้าวโดย "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี" เข้าไปส่งเสริมเกษตรกรในโครงการต่าง ๆ นั้น ทำให้เกษตรกรสามารถยกระดับการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมาก เมื่อเกษตรกรมีความเข้มแข็ง หน่วยงานต่าง ๆ ก็มีการเข้ามาร่วมบูรณาการในพื้นที่ เพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

logoline