ข่าว

"ด่วนที่สุด"มท.แจ้งส่วนท้องถิ่นจัด"วัคซีนไฟเซอร์"ฉีดนักเรียนทุกจังหวัด

มหาดไทย ออกหนังสือ"ด่วนที่สุด" ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมระดม"วัคซีนไฟเซอร์"ฉีดเด็กนักเรียน"สู้โควิด-19 นัดซักซ้อมความเข้าใจวันที่ 21 ก.ย. 64 นี้

ผู้สื่อข่าว “คมชัดลึก” รายงานว่า  "กระทรวงมหาดไทย" ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึง"สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"จังหวัด ทุกจังหวัด  เพื่อเตรียมความพร้อมในการ"ฉีดวัคซีนเด็ก"นักเรียน โดยขอให้ทุกฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้  พร้อมกับมอบหมายท้องถิ่นเรียกประชุมเตรียมความพร้อมรับการ"ฉีดวัคซีนนักเรียน" ในวันพรุ่งนี้ ( 21 ก.ย.64 ) 

 

หนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า  กระทรวงสาธารณสุขได้จัดหาวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 )  จึงขอความร่วมือจังหวัดดำเนินการดังนี้ 
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

1.ประสานงานกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เกี่ยวกับกำหนดการให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาจัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการรับวัคซีนให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งขออนุญาตให้นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ทั้งนี้ให้จัดส่งแบบสำรวจ ใบยินยอมรับวัคซีน และแบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนตามเอกสารที่กำหนดให้กับผู้ปกครอง โดยมีรายละเอียดกำหนดการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนตามเอกสารแนบท้าย

\"ด่วนที่สุด\"มท.แจ้งส่วนท้องถิ่นจัด\"วัคซีนไฟเซอร์\"ฉีดนักเรียนทุกจังหวัด

2.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ฐานข้อมูลตามแบบสำรวจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท. 0816.3 / ว 1931 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 และปรับเพิ่มข้อมูลนักเรียนเพิ่มเติมตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก อายุ  และความประสงค์ในการรับวัคซีน เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประสานการปฏิบัติกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 30 กันยายน  2564 

 

3.มอบท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนของนักเรียนในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Zoom Meeting  และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ร่วมประชุมผ่านเพจ การศึกษาท้องถิ่นไทย ต่อไปด้วย 

ข่าวยอดนิยม