ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ

ราชกิจจาฯ ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 5 ราย

 

 

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญดังนี้

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จัดการโควิด

ราชกิจจาฯ ประกาศโอนอำนาจหน้าที่ รมต. เป็นของนายกฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดการถือหุ้น บิ๊กองค์กรอิสระ-พนักงานรัฐ

 

๑.ว่าที่ร้อยตํารวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ ให้ พ้นจากตําแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย(นิติกรทรงคุณวุฒิ)ตําแหน่งเลขที่ ๑๙๙๗ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร(นักบริหารสูง)ตําแหน่งเลขที่๓ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 

๒. นางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ ตําแหน่งผู้ อํานวยการสถานี วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รัฐสภา (อํานวยการสูง)ตําแหน่งเลขที่ ๖๐๑ ให้ ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นักบริหารสูง)ตําแหน่งเลขที่ ๕ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 

๓. นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ ตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานักการประชุม (อํานวยการสูง) ตําแหน่งเลขที่ ๙๒๖ ให้ ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นักบริหารสูง)ตําแหน่งเลขที่ ๖ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 

๔. นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ ตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานักงานเลขานุการก.ร. (อํานวยการสูง)ตําแหน่งเลขที่ ๑๐๑ ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ (วิทยากรทรงคุณวุฒิ)ตําแหน่งเลขที่ ๒๐๘๔สํานักงานเลขาธิการสภาแทนราษฎร

 

๕. นางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิชาการ (อํานวยการสูง)ตําแหน่งเลขที่ ๗๕๐ ให้ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ (วิทยากรทรงคุณวุฒิ)ตําแหน่งเลขที่ ๒๐๘๕สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

ราชกิจจาฯ ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด