ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดการถือหุ้น บิ๊กองค์กรอิสระ-พนักงานรัฐ

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดการถือหุ้น บิ๊กองค์กรอิสระ-พนักงานรัฐ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ ประกาศห้าม บิ๊กองค์กรอิสระ-พนักงานรัฐ ถือหุ้นเกิน 5 เปอร์เซ็นต์

 

 

               เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการป.ป.ช. ประกาศกำหนดถือหุ้นได้ตามมาตรา 126(3) พ.ศ.2563 โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา ๑๒๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

 

 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ เรื่อง ก าหนดจ านวนหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่ง ในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ถือหุ้นได้ ตามมาตรา ๑๒๖ (๓) พ.ศ. 2563

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา ๑๒๖ (๓) ได้ไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ในบริษัทนั้น

ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ ตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดการถือหุ้น บิ๊กองค์กรอิสระ-พนักงานรัฐ

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด