ข่าว

ราชกิจจานุเบกษาประกาศชุดปฏิบัติงานพยาบาล 62

ราชกิจจานุเบกษาประกาศชุดปฏิบัติงานพยาบาล 62
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562

 

              6 กันยายน 2562  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 ความว่า

 

 

 

              ด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาลได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 กำหนดการแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขณะปฏิบัติงานกับผู้ป่วยโดยตรง ให้สอดคล้องกับลักษณะวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม และสามารถเลือกปฏิบัติได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

              1. คุ้มครองประชาชนในการรับบริการด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้รับบริการสามารถจำแนกได้ว่ารับบริการจากบุคลากรประเภทใด และมีขอบเขตการปฏิบัติงานได้ระดับใด ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพมาตรฐานงานบริการและความปลอดภัยของประชาชน

              2. ถูกต้องตามหลักการสุขอนามัย คุณภาพ และความปลอดภัยของผู้รับบริการ และผู้ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และต้องคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่อาจถูกสัมผัสกับเชื้อโรคขณะทำการรักษาพยาบาลด้วย
              
              3. เสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา และการเลือกปฏิบัติตามหลักศาสนาเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน และเป็นสิ่งที่ควรให้การเคารพ โดยการแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่กำหนดสำหรับพยาบาลมุสลิมถือเป็นเครื่องแบบอีกทางเลือกหนึ่ง นอกเหนือจากเครื่องแบบปกติ สำหรับผู้ประสงค์จะปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 สภาการพยาบาลจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  (อ่านต่อทั้งหมดที่นี่...)

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง