ข่าว

“ปธ.สปท.” ถวายความสดุดี

“ปธ.สปท.” ถวายความสดุดี
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“ปธ.สปท.” ถวายความสดุดี “พ่อหลวง” ยก10พระราชกรณียกิจ เทิดทูลเหนือหัว เป็น กษัตริย์ยิ่งกว่ากษัตริย์

  เมื่อเวลา 09.30 น. ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ก่อนเข้าระเบียบวาระปกติ ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท.  กล่าวถวายความสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยนับแต่ทรงครองราชย์ 70 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2489 ถึง 2559 พระองค์ทรงทุ่มเทสติปัญญา พระวรกาย ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ นานัปการ ดังนี้ 1.ทรงเป็นพระเจ้าทรงธรรม โดยปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรม, 2.ทรงเป็นนักปกครองที่ดี ทรงเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของผู้รับการปกครองในทุกพระราชกรณียกิจ พระองค์ทรงเป็นนักปกครองในอุดมคติที่นักปรัชญาการเมืองแสวง กว่า 2,500 ปี และได้รับการยกย่องจากต่างประเทศว่าเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์, 3.ทรงแบกรับภาระชาติที่หนักอึ้งไว้แต่พระองค์เดียวในรอบ 70 ปี ไม่อาจทรงวางมือหรือผ่องถ่ายไปให้ผู้อื่นได้ เมื่อเทียบกับนายกฯ ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมารับภาระชาติ เมื่อพ้นวาระไม่ต้องเหนื่อยกับปัญหาใดๆ ของประเทศอีก, 4.ทรงช่วยรักษาประชาธิปไตยไว้ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ แม้จะเกิดปฏิวัติ รัฐประหาร หรือการกบฎเป็นครั้งคราว เมื่อเหตุการณ์ผ่านไป ประเทศไทยจะกลับเข้าสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรเป็นประมุข  และด้วยอุดมการณ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นสังคมคอมมิวนิสต์ได้
 
                ร.อ.ทินพันธุ์ กล่าวถวายความสดุดี ต่อว่า 5.ทรงสามารถระงับวิกฤตการเมืองได้อย่างประเสริฐ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติ ให้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขและด้วยพระบารมีทำให้วิกฤตการเมืองที่วุ่นวาย รุนแรง โศกสลดที่เกิดขึ้นหลายครั้งสามารถระงับได้ รวมถึงพระองค์ทรงช่วยผ่าทางตันทางการเมืองในฝ่ายนิติบัญญัติ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 ที่รัฐบาลไม่สามารถทำหน้าที่ได้ จึงทรงขอให้สถาบันตุลาการร่วมกันแก้ไขวิกฤตประเทศจนผ่านพ้นไปได้ , 6.ทรงยึดมั่นในหลักนิติธรรมของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เมื่อเกิดวิกฤตการเมืองและมีข้อเรียกร้องขอนายกฯ พระราชทาน โดยอ้างถึงมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญบางฉบับ พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสกับคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด ว่า มาตราดักล่าวไม่ได้หมายถึงให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจที่จะทำอะไรตามใจชอบ หรือตัดสินใจได้ทุกเรื่อง เพราะจะทำเกินหน้าที่ ซึ่งการขอนายกฯพระราชทานไม่ใช่แบบประชาธิปไตย, 7.ทรงทำโครงการพระราชดำริ กว่า 4,000 โครงการเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร, 8.ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นทางสายกลางในการพัฒนาของการดำเนินชีวิต, 9.จากรพะราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระองค์ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทำให้ประชาชนไทยรอดพ้นวิกฤตต่างๆ  และพระองค์ทรงได้รับรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณ ถึง 44 ครั้ง และ 10.การปกครองจากพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จึงได้รับการยกย่องจากผู้นำทั่วโลกว่า ทรงเป็นต้นแบบนักปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย. 
 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง