Lifestyle

กระทรวงทรัพยากรฯ ประชุมวางแผนจัดการพิจารณา “เลิกใช้พลาสติก”

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ประชุมหารือ วางแผนเรื่องขยะพลาสติก เตรียมพัฒนากฎหมายเลิกใช้ "พลาสติก" แบบครั้งเดียวทิ้ง ปี 2565

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ร่วมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) และคณะอนุกรรมการจาก 22 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ  ในการประชุม รมว.ทส. ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่น เดินหน้าตามนโยบาย BCG (Bio – Circular – Green Economy) การคำนึงถึงความสมดุลในทุกมิติ ทั้งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศ

 

 

กระทรวงทรัพยากรฯ ประชุมวางแผนจัดการพิจารณา “เลิกใช้พลาสติก”

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

     นายอรรถพล เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการควบคุมการนำเข้าเศษพลาสติกในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี การติดตามตรวจสอบตู้เศษพลาสติกคงค้าง และได้มีวาระการพิจารณาทบทวนนโยบายและมาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติกให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในการประชุมช่วงวาระดังกล่าวได้เชิญตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคม คือ ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ได้กล่าวให้ข้อมูลและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคณะอนุกรรมการ ทำให้มีการพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งมุมมองจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยที่ประชุมได้มีมติมอบหมาย คพ.หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางเลือกด้านเงื่อนไขระยะเวลาการห้ามนำเข้าเศษพลาสติก จัดทำข้อดี ข้อเสีย โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ก่อนเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรี  แนวทางการดำเนินงาน 3 ทางเลือก มีดังนี้

 

กระทรวงทรัพยากรฯ ประชุมวางแผนจัดการพิจารณา “เลิกใช้พลาสติก”

 

 

  • แนวทางที่ 1 ห้ามนำเข้าเศษพลาสติก ในปี 2564 ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5)
  • แนวทางที่ 2 ห้ามนำเข้าเศษพลาสติก ในปี 2569 ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564
  • แนวทางที่ 3 ห้ามนำเข้าเศษพลาสติก ในปี 2566

 

กระทรวงทรัพยากรฯ ประชุมวางแผนจัดการพิจารณา “เลิกใช้พลาสติก”

 

     ทั้งนี้หากมีการดำเนินงานตามแนวทางที่ 2 และ 3 จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนเพื่อส่งเสริมการใช้เศษพลาสติกภายในประเทศ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อต้องใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน 100% สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยระบบโมเดลเศรษฐกิจ BCG นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบถึงการพัฒนากฎหมายเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ภายในปี 2565 ที่ได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ตาม Road Map การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 โดยที่ประชุมเห็นด้วยในการออกประกาศกำหนดประเภทการผลิตพลาสติก เป็น 2 ชนิด คือ 1) พลาสติกแบบรีไซเคิล 100 % และ 2) พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (compostable plastic) ซึ่งจะมีการกำหนดมาตรฐานพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพเป็นมาตรฐานบังคับภายใต้ สมอ. มีตราสัญลักษณ์และแสดงวิธีคัดแยก

     รวมถึงการควบคุมการผลิตโฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกแบบบาง หลอดพลาสติก โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมนำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมทั้ง 5 ฉบับไปดำเนินการต่อไป

ข้อมูลจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ