เด่นโซเชียล

"ราชกิจจาฯ" โปรดเกล้าฯ ถอดยศเรียกคืนเครื่องราช 2 พ.ท.หญิง-พ.ท.ณรงค์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ “พ.ท.หญิง เพ็ญศิริ อินทรอักษร” และ “พ.ท.ณรงค์ ทรงนิรันดร” กระทําผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง พร้อมให้ถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชฯ “ร.ท.สมหมาย กลิ่นพยอม”

วันนี้ (26 พ.ค.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

 

เนื่องจากกระทําผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒ 


 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญราชการชายแดน ที่ได้รับพระราชทาน ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ทั้งนี้ พันโทหญิงเพ็ญศิริ อินทรอักษร เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องแล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


นายกรัฐมนตรี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ