ข่าว

"ราชกิจจาฯ" ออกประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระราชาคณะ" 7 รูป

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศ มีพระบรมราชโองการ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระราชาคณะ" จำนวน 7 รูป เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 65 "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ โดยมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระราชาคณะ" จำนวน 7 รูปด้วยกัน ความว่า 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระราชาคณะ" จำนวน 7 รูป ดังนี้

 

1. พระเทพสุวรรณเมธี เป็น พระธรรมวชิราจารย์ ปริยัติภารธุราทร คุณากรธรรมสาธก ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดจริยวัฒน์ 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 
พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

2. พระมงคลวัชโรดม เป็น พระราชมงคลวัชโรดม ภาวนานิยมธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ ที่พักสงฆ์ดอยเทพนิมิต จังหวัดภูเก็ต มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

3. พระวชิรเขมคุณ เป็น พระราชวชิรเขมคุณ อดุลวิปัสสนาวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่านาคนิมิตต์ จังหวัดสกลนคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1 

"ราชกิจจาฯ" ออกประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระราชาคณะ" 7 รูป

4. พระมหาบรรจบ ขนฺติโก (เปรียญธรรม 8 ประโยค) เป็น พระราชวชิรเวที ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเจ้ามูล กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

5. พระมหาวิทยาเชฏฐ์ วรธมฺโม (เปรียญธรรม 9 ประโยค) วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรเมธี

6. พระมหาสำรวญ สีลส วโร (เปรียญธรรม 9 ประโยค) วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิราจารย์

7. พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร (เปรียญธรรม 9 ประโยค) วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรบัณฑิต

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

"ราชกิจจาฯ" ออกประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระราชาคณะ" 7 รูป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ