เด่นโซเชียล

เจ้าของ "กองสลากพลัส" นั่งนายกสมาคมลอตเตอรี่ออนไลน์ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เจ้าของ "กองสลากพลัส" โผล่นั่งนายกสมาคมลอตเตอรี่ออนไลน์ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว ตั้งใจแก้ปัญหาหวยแพง ตั้งเป้าไม่ขายลอตเตอรี่เกินราคา

ราชกิจจาฯ ได้เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง"สมาคมผู้ค้าลอตเตอรี่ออนไลน์"  ลงนามรับรอง โดย นายณัชวันก์  อัลภาชน์ เตชะเสน ผู้อํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง นายทะเบียนสมาคมประจํากรุงเทพมหานคร   ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผู้ยื่นขอจัดตั้งสมาคมคือเจ้าของแพลตฟอร์มขายลอตเตอรี่ออนไลน์ "กองสลากพลัส"

เจ้าของ "กองสลากพลัส" นั่งนายกสมาคมลอตเตอรี่ออนไลน์ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว

โดยมีเนื้อหาที่สนใจ  เนื่องจากมีชื่อสองผู้บริหารบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด  หรือ "กองสลากพลัส" โดยสาระสำคัญที่น่าสนใจคือ ผู้ที่ขอจัดตั้งสมาคมลอตเตอรี่ออนไลน์ คือ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ เจ้าของแพลตฟอร์มขายลอตเตอรี่ออนไลน์ "กองสลากพลัส" เป็นนายกสมาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ราชกิจจาฯ ได้ระบุผู้เป็นสมาชิกของสมาคม ดังรายนามต่อไปนี้  ๑. นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์  ๒. นายจตุภัทร บุญสุวรรณ์ และ ๓. นายชัชวงษ์  ธรรมราภา  ได้ร่วมกันยื่นคําร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม เพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียน

เจ้าของ "กองสลากพลัส" นั่งนายกสมาคมลอตเตอรี่ออนไลน์ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว

วัตถุประสงค์ของ "สมาคมผู้ค้าลอตเตอรี่ออนไลน์"
๒.๑ ส่งเสริมการค้าสลากในช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่ายในราคาที่กฎหมายกําหนด
๒.๒ สนับสนุน ช่วยเหลือสมาชิก แนะนําและแก้ไขอุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆในการประกอบการค้าสลากออนไลน์ เพื่ออํานวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจ การเศรษฐกิจและเพื่อให้ตลาดการค้าสลากออนไลน์ สามารถธํารงค์อยู่ได้  
๒.๓ เป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงลอตเตอรี่ในราคาหน้าสลากผ่านสมาชิกของสมาคม
๒.๔ ทําความตกลงหรือวางระเบียบให้แก่สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การค้าออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกป้องกันและปราบปรามการขายสลากเกินราคาและการค้าสลากออนไลน์ปลอม
๒.๖ ไม่ขายเกินกว่าราคาที่กําหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่ขายในสถานศึกษาและไม่ขายให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๒.๗ ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

คลิกอ่านฉบับเต็มที่นี่ 

 

ขอบคุณ: เนชั่นทีวี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ