เด่นโซเชียล

เช็คด่วน "เงินอุดหนุนบุตร" เดือน ต.ค. เงินเข้าวันไหน แถมยิงยาวถึงปี 65

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เงินอุดหนุนบุตร" เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนตุลาคมนี้ เงินเข้าบัญชีวันไหนบ้าง แถมเช็คงวดจ่ายเงินตลอดทั้งปียาวถึง 65 ดูรายละเอียดที่นี่

เช็คเงินอุดหนุนบุตร 2564-2565  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งกำหนดการ "จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด" ประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูลตามภาพ) หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดระยะเวลากำหนดจ่ายเงินต่อเนื่องถึงปี 2565 ดังนี้ 

 

 • เดือนตุลาคม   เงินเข้า 8 ตุลาคม 2564
 • เดือนพฤศจิกายน   เงินเข้า 10 พฤศจิกายน 2564
 • เดือนธันวาคม  เงินเข้า  9 ธันวาคม 2564
 • เดือนมกราคม เงินเข้า 10 มกราคม 2565
 • เดือนกุมภาพันธ์ เงินเข้า 10 กุมภาพันธ์ 2565
 • เดือนมีนาคม  เงินเข้า 10 มีนาคม 2565
 • เดือนเมษายน  เงินเข้า 8 เมษายน 2565 
 • เดือนพฤษภาคม เงินเข้า 10 พฤษภาคม 2565 
 • เดือนมิถุนายน เงินเข้า 10 มิถุนายน 2565 
 • เดือนกรกฎาคม  เงินเข้า 8 กรกฎาคม 2565 
 • เดือนสิงหาคม  เงินเข้า 10 สิงหาคม 2565
 • เดือนกันยายน  เงินเข้า  9 กันยายน 2565

 

เช็คด่วน "เงินอุดหนุนบุตร" เดือน ต.ค. เงินเข้าวันไหน แถมยิงยาวถึงปี 65

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองและบุตร ดังนี้ 

 

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
 • เด็กเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนครบ 6 ปีบริบูรณ์
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

 

สิทธิลงทะเบียนของผู้ปกครอง

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วันในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี (นำรายได้รวมทั้งครัวเรือน 1 ปี มาหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน)
 • มีประกันสังคม หรือไม่มี ก็สามารถลงทะเบียนได้
 • รับราชการก็สามารถลงทะเบียนได้

 

* หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด *

 

ลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี 2565 ได้ตามสถานที่รับลงทะเบียนต่อไปนี้

 

 • กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่
 • เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา 

 

 

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน

 1. แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) (ดาวน์โหลดที่นี่)  
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)  (ดาวน์โหลดที่นี่) โดยต้องได้รับการรับรองแล้วจากบุคคล 2 คน คือ

 ผู้รับรองคนที่ 1

 

 • กรุงเทพมหานคร : อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือ คณะกรรมการชุมชนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง หากไม่มีผู้รับรองคนที่ 1 ให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับรองได้
 • เมืองพัทยา : อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค : อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือชุมชน 

 ผู้รับรองคนที่ 2


ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบล ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการสถานบริการสาธารณสุขในระดับตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการขึ้นไปหรือเทียบเท่า ที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่หรือท้องถิ่นแห่งนั้น (ต้องไม่ใช่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายในการรับลงทะเบียน)
 

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

 

 • เข้าเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน csgcheck.dcy.go.th
 • กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด เพื่อตรวจสอบ
 • ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ


หากระบบขึ้นข้อความ "ได้รับสิทธิ" จะมีเงินโอนเข้าภายในวันที่ 10 ของเดือน
แต่หากระบบขึ้นข้อความ "ไม่พบสิทธิ" ให้ตรวจสอบข้อมูลต่อที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline