เด่นโซเชียล

"อัตราภาษีบุหรี่ใหม่" มวนละ 1.25 บาท เริ่มใช้ 1 ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษาประกาศ

"อัตราภาษีบุหรี่ใหม่" มวนละ 1.25 บาท เริ่มใช้ 1 ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษาประกาศ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2564 "อัตราภาษีบุหรี่ใหม่" ขายปลีกไม่เกิน 72 บาท/ซอง เสียภาษี 25% ขายปลีกเกิน 72บาท/ซอง เสียภาษี 42% ใช้บังคับ 1 ตุลาคม นี้

 

"อัตราภาษีบุหรี่ใหม่" เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2564 ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) ในประเภทที่ 14.01 ยาสูบ ตอนที่ 14 สินค้ายาสูบ ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

 

 

ราชกิจจานุเบกษา, บุหรี่, อัตราภาษีบุหรี่ใหม่, ภาษีสรรพสามิต

 

ทั้งนี้ บุหรี่ซิกาแรต ที่มีราคาขายปลีกแนะนำ ไม่เกินซองละ 72 บาท อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 25 ตามปริมาณหน่วย หนึ่งมวน หน่วยละ 1.25 บาท และ ที่มีราคาขายปลีกแนะนำ เกินซองละ 72 บาท อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 42 ตามปริมาณหน่วย หนึ่งมวน หน่วยละ 1.25 บาท

ขณะที่ ยาเส้น ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด อัตราภาษีตามปริมาณหน่วย หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม หน่วยละ 0.025 บาท และ อื่น ๆ อัตราภาษีตามปริมาณหน่วย หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม หน่วยละ 0.10 บาท

 

ราชกิจจานุเบกษา, บุหรี่, อัตราภาษีบุหรี่ใหม่, ภาษีสรรพสามิต

 

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนจำกัดปริมาณการบริโภคสินค้ายาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ราชกิจจานุเบกษา, บุหรี่, อัตราภาษีบุหรี่ใหม่, ภาษีสรรพสามิต

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด