เด่นโซเชียล

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ขยายเบี้ยคนพิการถึง ก.ย.65 รับเงิน 1,000 บาท/เดือน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้พิการ ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ได้รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก 1,000 ต่อคนต่อเดือน ขยายระยะเวลาจ่ายเงินต่อจนถึงก.ย. ปี 65

อัปเดตล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากกรณีที่มติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบในหลักกการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยได้มีการอนุมัติงบประมาณ 2.7 หมื่นล้านบาท ให้กับกองทุนประชารัฐสวัสดิการ โดยมีการแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย 4 ประเด็น ได้แก่

 

 1. ขยายมาตรการภาระค่าน้ำค่าไฟ สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ตุลาคม 64 - กันยายน 2565 
 2. จัดสวัสดิการให้กับผู้ถือบัตร 13.5 ล้านคน สำหรับจ่ายเป็นค่าก๊าซหุงต้มประจำครัวเรือน
 3. จัดงบประมาณสำหรับเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่ 1.6 พันล้านบาท
 4. การจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ให้ผู้ถือบัตรรวม 4 พันกว่าล้านบาท

 

พร้อมทั้งขยายเบี้ยความพิการถึงกันยายน 2565


สำหรับเบี้ยความพิการที่เติมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ทุกวันที่ 22 ของเดือน และสิ้นสุดไปในเดือนกันยายน 2564 ล่าสุด   ครม. ได้มีมติอนุมัติ ขยายสิทธิเบี้ย ผู้พิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท ถึงเดือนกันยายน 2565 การรับเบี้ยความพิการ จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั้น (รวมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาท) สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ดังนี้

 

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
 3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

 

3.ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ


ให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป

 

โดยมีหลักฐานดังต่อไปนี้

 

 1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงิน เบี้ยยังชีพความพิการผ่านธนาคาร

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

logoline