เด่นโซเชียล

แต่งตั้ง "เผ่าทอง ทองเจือ" 1 ใน 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการราชทัณฑ์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงยุติธรรม แต่งตั้ง "เผ่าทอง ทองเจือ" 1 ใน 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการราชทัณฑ์

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการราชทัณฑ์ ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการราชทัณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

  1. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
  2. นายเผ่าทอง ทองเจือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ หรือวัฒนธรรม
  3. พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชญาวิทยา
  4. นายนัทธี จิตสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัณฑวิทยา
  5. นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน
  6. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา
  7. นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการราชทัณฑ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 

 

เผ่าทอง ทองเจือ, ราชกิจจานุเบกษา, ผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการราชทัณฑ์

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ