บันเทิง

ราชกิจจาระบุ "ศิลปินแห่งชาติ"ต้องไม่ประพฤติเสื่อมเสีย

ราชกิจจาระบุ "ศิลปินแห่งชาติ"ต้องไม่ประพฤติเสื่อมเสีย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หลังมีการถกเถียงถึงคุณสมบัติของ”ศิลปินแห่งชาติ” จากกรณีของ "สุชาติ สวัสดิ์ศรี" ว่าให้แล้วถอดไม่ได้ หรือมีการปลดได้ หากขัดต่อกฎข้อบังคับ ทั้งนี้ เมื่อเปิดดูราชกิจจาฯ ล่าสุด พบว่ามีหลายข้อที่ไม่เหมือนเดิม

จากที่เข้าใจว่า เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของ “ศิลปินแห่งชาติ” ให้ดูที่ผลงานหรือเนื้องานตลอดชีวิตที่ผ่านมาเป็นหลัก ไม่ได้ระบุถึงเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวอย่างชัดเจน จนเมื่อมีกรณีจ่อโดนปลดของ “สุชาติ สวสดิ์ศรี” ศิลปินแห่งชาติ   ปี 2554 ทำให้ต้องกลับมาทบทวนกฏกติกากันอีกครั้ง

 

  ราชกิจจาระบุ "ศิลปินแห่งชาติ"ต้องไม่ประพฤติเสื่อมเสีย

 

ทั้งนี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 29 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ราชกิจจาระบุ "ศิลปินแห่งชาติ"ต้องไม่ประพฤติเสื่อมเสีย

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 5 ศิลปินแห่งชาติต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (1) มีสัญชาติไทย (2) มีชีวิตอยู่ในวันประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ (3) เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ ของวงการศิลปะในสาขานั้น (4) เป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

 

ราชกิจจาระบุ "ศิลปินแห่งชาติ"ต้องไม่ประพฤติเสื่อมเสีย

(5) เป็นผู้ผดุง ถ่ายทอด เผยแพร่ หรือเป็นต้นแบบศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ (6) เป็นผู้ทุ่มเท อุทิศตนเพื่องานศิลปะ และมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (7) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย (8) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ”

 

ราชกิจจาระบุ "ศิลปินแห่งชาติ"ต้องไม่ประพฤติเสื่อมเสีย

 

ราชกิจจาระบุ "ศิลปินแห่งชาติ"ต้องไม่ประพฤติเสื่อมเสีย

 

 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ราชกิจจาระบุ "ศิลปินแห่งชาติ"ต้องไม่ประพฤติเสื่อมเสีย

 

ราชกิจจาระบุ "ศิลปินแห่งชาติ"ต้องไม่ประพฤติเสื่อมเสีย

 

“ข้อ 10 ในกรณีที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแล้ว ถ้าเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน ให้เสนอผลการตรวจสอบ รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินแห่งชาติ

 

ราชกิจจาระบุ "ศิลปินแห่งชาติ"ต้องไม่ประพฤติเสื่อมเสีย

 

เมื่อได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติแล้ว หากปรากฎว่าศิลปินแห่งชาติผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ คณะกรรมการโดยมติด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้ เมื่อได้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติตามวรรคสอง ให้งดการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ” 
ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พ.ค.2563 
อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด