โควิด-19

"ครม." อนุมัติขยายอีก 1 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้เงินค่าตอบแทน จนท.ด่านหน้า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ครม." อนุมัติหลักการขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี สำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรค โควิด-19 โควิด-19

 

 

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "คณะรัฐมนตรี" อนุมัติหลักการการ ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยขยายเวลาออกไปอีก 1 ปีภาษี(สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2564)

 

 

เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ได้รับการบรรเทาภาระภาษีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  

 

 

โดยกระทรวงการคลังได้จัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้ระบุว่า หากมีการจ่ายค่าตอบแทนโดยไม่ได้กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะสามารถจัดเก็บภาษีในส่วนนี้ได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท

 

 

สำหรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19

 

 

ประกอบด้วย แพทย์และสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลเทศบาลและท้องถิ่นผลัดละ 1,500 บาทต่อคน 

 

 

พยาบาล นักวิชาการด้านการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ผลัดละ 1,000 บาทต่อคน 

 

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุขในการประชุมครั้งละ 1,000 บาทต่อคน


 

 

 

"ครม." รับทราบการเคหะฯลดค่าเช่าให้ผู้เช่า บรรเทาผลกระทบโควิด-19

 

 

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "คณะรัฐมนตรี"(ครม.)รับทราบมาตรการปรับลดค่าเช่าในโครงการของการเคหะแห่งชาติให้กับผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-31 ธันวาคม 2564 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้คือ 

 

 

กลุ่มผู้เช่ารายย่อย(เช่าเหมา) และกลุ่มผู้เช่ารายย่อย(เดิม) ได้กำหนดมาตรการลดค่าเช่า โดยค่าเช่าอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน ที่มีราคาค่าเช่าตั้งแต่ 999 บาทขึ้นไป ให้ปรับลดเป็นราคา 999 บาท ส่วนราคาค่าเช่าที่ต่ำกว่า 999 บาท ให้ปรับลดราคาร้อยละ 50 ของราคาค่าเช่าเดิม

 

 

ส่วนกลุ่มเช่าจัดประโยชน์ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ กำหนดมาตรการปรับลดค่าเช่าเป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม-31 กันยายน 2564

 

 

โดยปรับลดค่าเช่าตามสัดส่วนของผลกระทบที่ได้รับในอัตราร้อยละ 30 และร้อยละ 50 เช่น แผงร้านค้ารายย่อยปรับลดค่าเช่าร้อยละ 50 เป็นเวลา 2 เดือน ผู้ประกอบการเช่าเหมาบริหารตลาด ปรับลดค่าเช่าร้อยละ 30 เป็นเวลา 2 เดือน กลุ่มสัญญาผู้ประกอบการรายใหญ่(พลาซ่า) ปรับลดค่าเช่าร้อยละ 30 และกำหนดให้พลาซ่าปรับลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อยร้อยละ 30 เป็นเวลา 2 เดือนเช่นกัน

 

 

สำปรับประโยชน์ที่จะได้รับจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจำนวน 42,666 ครัวเรือน ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 127,998 คน ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนจำนวน 139 ล้านบาท

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ