กลับหน้าแรก
สรงพระมุรธาภิเษก
เมื่อเวลา 09.57 น. วันที่ 4 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ในมหาศุภมงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พุทธศักราช 2562
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานไปยังมณฑปพระกระยาสนาน ทรงจุดธูปเงิน เทียนทอง สังเวยเทวดากลางหาว เสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน ประทับเหนืออุทุมพรราชอาสน์ แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) เพื่อสรงพระมุรธาภิเษก เวลาพระฤกษ์ 10.09-12.00 น. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน เปิดพระครอบพระมุรธาภิเษก รัชกาลที่ 1 ถวายแล้ว ทรงวักน้ำพระพุทธมนต์อันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระ 4 สระ จากพระครอบพระมุรธาภิเษก รัชกาลที่ 1 สรงพระนลาฏ เลขาธิการพระราชวังกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตไขสหัสธาราอันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระ 4 สระ

เมื่อสรงสหัสธาราแล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระอนุวงศ์ และพราหมณ์ ถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระครอบพระกริ่ง รัชกาลที่ 4 ที่พระปฤษฎางค์ เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และเสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานทางทิศตะวันออก ถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระครอบยันต์เดิม รัชกาลที่ 4 ที่พระหัตถ์ เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน
ต่อมา พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทูลเกล้าฯ ถวายน้ำอภิเษกที่พระหัตถ์ด้วยพระเต้าเบญจคัพย รัชกาลที่ 5 พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ทูลเกล้าฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ด้วยพระเต้านวเคราะห์ รัชกาลที่ 4 ทรงวักน้ำและทรงแตะที่พระนลาฏ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ที่พระหัตถ์ด้วยพระเต้าเบญจคัพย รัชกาลที่ 1 จากนั้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาสังข์เพชรใหญ่ ทรงรับและทรงสรงน้ำเทพมนตร์เหนือเส้นพระเจ้า ต่อจากนั้น ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาสังข์เพชรน้อย ทรงรับและทรงสรงน้ำเทพมนตร์เหนือเส้นพระเจ้า ต่อมาหม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล ทูลเกล้าฯ ถวายพระเต้าน้ำอภิเษกต่างๆ รวม 22 พระเต้า ทรงรับพระเต้ารดพระองค์ จากนั้นทรงสรงน้ำเทพมนตร์เหนือเส้นพระเจ้า ครั้นสรงพระมุรธาภิเษกเสร็จแล้ว เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน เสด็จขึ้นหอพระสุราลัยพิมาน
เวลา 10.39 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ประทับบนพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้พระบวรเศวตฉัตร โดยแปรพระพักตร์ทิศบูรพา(ตะวันออก) สมุหพระราชพิธีทูลเกล้าฯ ถวายพระเต้าเบญจคัพย รัชกาลที่ 1 ทรงถือด้วยพระหัตถ์ซ้ายสำหรับทรงรับน้ำอภิเษกประจำทิศโดยทักษิณาวรรต ทิศบูรพา (ตะวันออก) เป็นปฐม พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระครอบเฟือง บรรจุน้ำเทพมนตร์ ทรงจุ่มพระหัตถ์ขวาลงในพระครอบเฟือง แล้วทรงลูบพระนลาฏ และทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาสังข์เพชรน้อย และทรงสรงน้ำเทพมนตร์เหนือเส้นพระเจ้า จนครบทั้ง 8 ทิศ ทรงแปรที่ประทับทิศบูรพา (ตะวันออก) อีกครั้ง เพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนตร์แทนทิศกลาง