กลับหน้าแรก
ด้านการต่างประเทศ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยในกิจการเกี่ยวกับสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ เพื่อเป็นรากฐานสำคัญที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและความสงบสุขของประเทศ ทรงพระวิริยอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญในการเจริญพระราชไมตรีกับประเทศที่เป็นมิตรกับราชอาณาจักรไทยตลอดมา เบื้องต้นเป็นการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการทูตกับนานาประเทศ
เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นในฐานะพระราชอาคันตุกะของเจ้าชายอากิฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น ระหว่างวันพุธที่ 17-วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 การเสด็จฯ ครั้งนั้นได้ช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์ และประชาชนทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งขึ้น

เมื่อทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศอย่างสมพระเกียรติและต่อเนื่อง ดังเช่นได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอิหร่านตามคำทูลเชิญของเจ้าชายเรซาปาห์ลาวี มกุฎราชกุมารแห่งอิหร่าน ซึ่งเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีที่มีอยู่เดิมให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรกิจการด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการชลประทาน เพื่อนำวิทยาการมาปรับปรุงพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

นอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปเยือนประเทศต่างๆ เป็นประจำ เช่น

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2528 เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครวาติกันอย่างเป็นทางการ ทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 ประมุขของคริสตจักรโรมันคาทอลิก

พ.ศ.2530 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ทรงเข้าพบนายเติ้ง เสี่ยวผิง ณ มหาศาลาประชาคม กรุงปักกิ่ง และได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น ทรงเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิ สมเด็จพระจักรพรรดินี ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จออกทรงรับเสด็จและมีพระราชปฏิสันถารต่อกันอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏาน และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับรัฐคูเวต รัฐสุลต่านโอมาน ราชอาณาจักรโมร็อกโก ราชอาณาจักรบาห์เรน และราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ เป็นต้น

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ นั้น ก่อนเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้งจะทรงศึกษาเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ ก่อน และระหว่างที่ประทับอยู่ในประเทศดังกล่าวจะสนพระราชหฤทัยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการต่างๆ เพื่อจะทรงนำมาปรับและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ ครั้นเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลก ดังปรากฏในพระราชกรณียกิจในเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให่ส่งข้อความพระราชสาส์นไปยังนายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 ความว่า

“ข้าพเจ้าเศร้าสลดใจที่ได้ทราบข่าวแผ่นดินไหว ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อความเสียหายอย่างรุนแรงต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งมากับท่านและผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้”

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสุลต่านมูฮัมหมัดที่ 5 แห่งรัฐกลันตัน

ในโอกาสที่ทรงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย พระองค์ที่ 15 เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559 ความว่า “ในโอกาสที่ฝ่าพระบาททรงขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจมา เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาเลเซีย

หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ในรัชกาลของฝ่าพระบาท ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน”

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง นายโยอาคิม เกาค์ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรณีเหตุการณ์รถยนต์บรรทุกชนประชาชน ที่กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559 ความว่า

“ข้าพเจ้าเศร้าสลดใจ ที่ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ มีผู้ใช้รถยนต์บรรทุกจู่โจมทำร้ายประชาชน ที่กรุงเบอร์ลิน ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน และผู้ประสบความสูญเสีย ในเหตุการณ์อันร้ายแรงครั้งนี้”

พระเกียรติคุณ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
1.ฉลองพระองค์ครุยและเกียรติบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2527
2.ฉลองพระองค์ครุยกิตติมศักดิ์ สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2532
3.สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2539
4.สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2539
5.แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2544
6.วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2548
7.ฉลองพระองค์ครุยและเกียรติบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2549
8.สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554
9.แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2555
10.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2556
11.สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2556

ด้านนิติศาสตร์
1.นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2527
2.นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2531
3.นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2545
4.เข็มวิทยฐานะ วิทยาลัยการยุติธรรม วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2546
5.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2548
6.นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2551
7.นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560

ด้านบริหารธุรกิจ
1.บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2547
2.ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2553
3.บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2555
4.ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ธุรกิจการบิน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2557

ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการ
1.รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2523

2.รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2527
3.ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2527
4.รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2528
5.รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2530
6.ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2530
7.พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2534
8.รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2541
9.ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544
10.ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครพนม วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2546
11.ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2546
12.ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2548
13.รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
14.รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555

ด้านวิทยาศาสตร์และการกีฬา
1.วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2523
2.วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2538
3.วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2541
4.วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2543
5.วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2552

ด้านวิศวกรรมศาสตร์
1.วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2526
2.วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2540
3.วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมการบินและอากาศยาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2541
4.วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2544
5.วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2548
6.วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2549
7.วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2552
8.วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอากาศยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2552
9.วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2556

ด้านศาสนศาสตร์
1.ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 25 พฤษภาคม พ.ศ.2544
2.พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2548
3.ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อิสลามศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2548

ด้านศึกษาศาสตร์
1.ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศึกษาศาสตร์-การสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2523
2.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2529
3.ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา สายเทคนิคการศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา สภาประจำสถาบันราชภัฏ 36 แห่งทั่วประเทศ วันที่ 22กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541
4.การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2547

ด้านสถาปัตยกรรม
1.สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2545
2.สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2548
3.ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2554

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ เหรียญรางวัลเกียรติยศ ที่มหาวิทยาลัยและสถาบันในต่างประเทศทูลเกล้าฯ ถวาย ดังนี้
1.ปริญญา Degree of Doctor Honoris Causa มหาวิทยาลัยทาขุโชคุ วิทยาเขตเมียวกะดะนิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2530
2.ปริญญาเหรียญดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยการทหาร คิม อิลซุง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2535
3.ปริญญาเหรียญดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยซานติอาโก แห่งสาธารณรัฐชิลี วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2549
4.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Degree of Doctor of the University Honoris Causa มหาวิทยาลัยอีดิธ โคแวน นครเพิร์ท รัฐออสเตรเลียตะวันตก เครือรัฐออสเตรเลีย วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2542
5.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริการชุมชน มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย (ทูลเกล้าฯ ถวาย ณ วังศุโขทัย) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2544
6.เหรียญรางวัลเกียรติยศ Life Achievement Golden สภามวยโลก (ทูลเกล้าฯ ถวาย ณ วังศุโขทัย) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2545