ชีวิตดีสังคมดี

อัปเดต 'เพิ่มเงินกลุ่มเปราะบาง 1000 ล่าสุด' จ่าย 3 กลุ่มเปราะบางได้เมื่อไหร่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดต 'เพิ่มเงินกลุ่มเปราะบาง 1000 ล่าสุด' เริ่มจ่าย 3 กลุ่มเปราะบาง แบบถ้วนหน้าได้เท่ากันทุกคนหรือไม่ เริ่มเมื่อไหร่ ตรวจสอบ เพิ่มเบี้ยยังชีพ 3 กลุ่มเปราะบาง 1000 ที่นี่

อัปเดต "เพิ่มเงินกลุ่มเปราะบาง 1000 ล่าสุด" ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีนโยบาย เพิ่มเบี้ยยังชีพ 3 กลุ่มเปราะบาง 1000 ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ และเงินอุดหนุนบุตร   โดยที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อพิจารณาการปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือ สำหรับเป็นค่ายังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางทุกคนในประเทศไทย  รวมไปถึงการปรับปรุงเงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่มเปราะบางเพื่อ เพิ่มเบี้ยกลุ่มเปราะบาง 1000 ล่าสุด ด้วย 

"เพิ่มเงินกลุ่มเปราะบาง 1000 ล่าสุด" ที่ผ่านมา พม. ได้มีการเสนอให้ เพิ่มเบี้ยยังชีพ 3 กลุ่มเปราะบาง 1000  โดยเป็นการเสนอให้มีการปรับจากการจ่ายแบบขั้นบันได เป็นการจ่ายแบบถ้วนหน้า พร้อมกับสนับสนันปรับ "เพิ่มเงินกลุ่มเปราะบาง 1000 ล่าสุด" ให้ทั้งกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ  เงินอุดหนุนเด็ก

สำหรับความคืบหน้า "เพิ่มเงินกลุ่มเปราะบาง 1000 ล่าสุด" ขั้นตอนต่อจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะต้องนำเสนอข้อเสนอแนะเข้าคณะกรรมการใหญ่ หลังจากนั้นจะมีการดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณและนโยบายต่างๆ ก่อนจะประกาศให้กลุ่มเปราะบางที่ได้รับเบี้ยยังชีพทราบโดยทั่วกัน 

 

 

ทั้งนี้รายละเอียดในปรับ "เพิ่มเงินกลุ่มเปราะบาง 1000 ล่าสุด" ที่ได้มีหารือกันไปแล้ว โดยแยกเป็นรายละเอียดของ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ และเงินอุดหนุนบุตร มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

  • ปัจจุบันจ่ายแบบขั้นบันได สำหรับผู้สูอายุที่มีอายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท/เดือน 
  • ผู้สูงอายุที่มีอายุ  70-79 ปี รับเงิน 700 บาท/เดือน 
  • ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท /เดือน 
  • ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปี ขึ้นไป รับเงิน 1,000 บาทเดือน 
  • โดยจะมีการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่เป็น 1,000 บาทแบบถ้วนหน้าทุกคน 

 

 

เบี้ยคนพิการ 

  • ปัจจุบันผู้การได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา 800 บาทต่อเดือน โดยจะมีการปรับใหม่เป็น 1,000 บาทต่อเดือน 
  • ผู้ช่วยคนพิการเดิมได้ค่าตอบแทบ 50 บาท/ ชั่วโมง จะปรับขึ้นเป็น 100/ ชั่วโมง

 

 

เงินอุดหนุนบุตร 

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด-6 ขวบ รัฐสนับสนุน 600 บาท/คน/เดือน โดยหากมีการ "เพิ่มเงินกลุ่มเปราะบาง 1000 ล่าสุด" เด็กทุกคนทั่วประเทศจะได้รับเงินอุดหนุนในอัตรา 1,000/คน/เดือน 
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ