'อสส. จับมือ กห.' ร่วมพัฒนาบุคลากร อำนวยความยุติธรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

19 ก.พ. 2564
97
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

'อสส. จับมือ กห.' ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมพัฒนาบุคลากร ทั้งสองหน่วยงาน อำนวยความยุติธรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ขจัดข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

​เมื่อเวลา 10.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด และกรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการอำนวยความยุติธรรม ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ

โดยมีนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองอัยการสูงสุด และพลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นผู้ลงนาม และมี นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ พร้อมด้วยพลโท โสฬส สนธยานนท์ รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

​นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด กล่าวว่า สำนักงานอัยการสูงสุด(อสส.)เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานอัยการสูงสุดและกรมพระธรรมนูญ ได้มีการประสานความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างกันมาโดยตลอด

ประกอบกับสำนักงานอัยการสูงสุดมีนโยบายการบริหารงานในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

'อสส. จับมือ กห.' ร่วมพัฒนาบุคลากร  อำนวยความยุติธรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

จึงได้มีความเห็นชอบร่วมกันในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการอำนวยความยุติธรรม ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และพัฒนาบุคลากรทางวิชาการในครั้งนี้

ด้าน นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองอัยการสูงสุด กล่าวว่า การลงนาม MOU ในครั้งนี้ เกิดจากการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ ตามพันธกิจ(Missions) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่จะพัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ให้สามารถขจัดความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสำนักงานอัยการสูงสุดจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานอัยการทหารได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอัยการผู้ช่วย หลักสูตรอัยการจังหวัด และหลักสูตรอัยการพิเศษฝ่าย เช่นเดียวกับที่กรมพระธรรมนูญก็จะได้จัดสรรที่นั่งให้บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดได้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ

อาทิ หลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ หลักสูตรอัยการทหาร หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้นและชั้นสูง หลักสูตรนายทหารพระธรรมนูญ หลักสูตรงานกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ เป็นต้น

'อสส. จับมือ กห.' ร่วมพัฒนาบุคลากร  อำนวยความยุติธรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

 

 

นอกจากนี้ ยังจะมีการประสานความร่วมมือในการสนับสนุนบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานในการบรรยายพิเศษ ให้ความรู้ต่างๆ ทางกฎหมาย และการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่างนายทหารพระธรรมนูญและอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ความรู้และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไปอีกด้วย

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด และกรมพระธรรมนูญ สามารถบูรณาการเพื่ออำนวยความยุติธรรม ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ค้นหาความจริงเชิงรุก ขจัดข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ในประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อความมั่นคงของชาติ สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ มีความโปร่งใส และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสงบสุขในสังคมและประเทศชาติ

'อสส. จับมือ กห.' ร่วมพัฒนาบุคลากร  อำนวยความยุติธรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

'อสส. จับมือ กห.' ร่วมพัฒนาบุคลากร  อำนวยความยุติธรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

แท็กที่เกี่ยวข้อง