กรมบัญชีกลาง ย้ำ ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณฯ ปี 65 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

16 ก.พ. 2564
274
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 6 วรรคสอง กำหนดให้กรณีข้าราชการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้ เป็นเวลา 8 เดือนก่อนวันครบเกษียณอายุ

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2564 นางนิโลบล แวววับศรี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 6 วรรคสอง กำหนดให้กรณีข้าราชการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้ เป็นเวลา 8 เดือนก่อนวันครบเกษียณอายุ กรมบัญชีกลางจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้ก่อนวันครบเกษียณอายุ

กรมบัญชีกลาง ย้ำ ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณฯ ปี 65 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
"กรมบัญชีกลาง" เพิ่มสิทธิประโยชน์ ผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรัง ดีเดย์ 15 ม.ค. 64

โดยสามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด (ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานก่อนเกษียณอายุราชการ) หรือยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) หรือ ระบบ e-filing แทนการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญทางเอกสาร ซึ่งการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้านั้น จะทำให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ได้รับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ระบบ e-filing ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นที่เกี่ยวข้องที่ทางราชการจ่ายให้ด้วยความชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายเงินบำนาญรายเดือนและรายปี พิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วยตนเองได้อีกด้วย

เมื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ได้ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มได้รับบำเหน็จบำนาญหลังจากเกษียณ ณ สิ้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไป โดยผู้มีสิทธิขอรับบำเหน็จบำนาญ สามารถเรียนรู้ขั้นตอนการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านระบบ e-filing ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) YouTube Channel (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) หรือ Facebook (กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department) หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

กรมบัญชีกลาง ย้ำ ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณฯ ปี 65 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์