'บิ๊กป้อม' กำชับทุกหน่วย เร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

10 ก.พ. 2564
110
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

"พล.อ.ประวิตร" ประชุม คนช. กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจากผลกระทบโควิด-19 ได้รับการเยียวยา ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ พัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงานนอกระบบกว่า 20.4 ล้านคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเสมอภาคทางสังคม

10 ก.พ.64 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ (คนช.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 
 

           'บิ๊กป้อม' กำชับทุกหน่วย เร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

โดยรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาส่งเสริม และคุ้มครองให้แรงงานทุกคนมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี กระทรวงแรงงาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ (คนช.) ครั้งที่ 1/2564 ขึ้นในวันนี้ เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบ สถานการณ์แรงงานนอกระบบ รวมถึงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ซึ่งมีแรงงานนอกระบบได้รับสิทธิประโยชน์ถึง 8.3 ล้านคน สำหรับเรื่องสำคัญที่ได้ร่วมกันพิจารณาในวันนี้คือ 1) การดำเนินงานตามข้อเรียกร้องของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ 14 ข้อ สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 8 ข้อ อาทิ การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน การจ้างงาน workfare เพื่อการจ้างงาน แรงงานนอกระบบที่ทำงานบริการสาธารณะการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ (Co-Payment)

'บิ๊กป้อม' กำชับทุกหน่วย เร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

การจัดสรรโควตาให้แก่แรงงานนอกระบบในการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ การยกระดับทักษะฝีมือและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของแรงงานนอกระบบ ซึ่งการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ (คนช.) ในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบสถานการณ์ปัจจุบันของแรงงานนอกระบบ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560 – 2564 ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ... ความคืบหน้าการดำเนินงานฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติหารด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563 - 2565 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563 – 2565 และปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประสานและขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบอีกด้วย

             'บิ๊กป้อม' กำชับทุกหน่วย เร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจากผลกระทบโควิด-19 ให้ได้รับการเยียวยา ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ พัฒนาทักษะฝีมือ เสริมสร้างหลักประกันทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเสมอภาคทางสังคม เพราะแรงงานนอกระบบ จำนวนกว่า 20.4 ล้านคน ถือเป็นกำลังแรงงานประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นผู้มีงานทำ ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ต้องทำงานหนัก รวมทั้งต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานที่ต่ำ การมีงานทำที่ไม่ต่อเนื่อง ขาดหลักประกันทางสังคม ไม่มีความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงาน ดังนั้น สิ่งที่ท้าทายรัฐบาลอยู่ในวันนี้ คือ การหาวิธีแก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการกับกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีจำนวนมาก ให้มีอาชีพ มีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนให้มีหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่เห็นชอบร่วมกันต่อไป