วันนี้ในอดีต

24 ต.ค.2511 รู้จักมั้ยคนไทย พรรคสหประชาไทย โดยจอมพลถนอม

24 ต.ค.2511 รู้จักมั้ยคนไทย พรรคสหประชาไทย โดยจอมพลถนอม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วันนี้เมื่อ 51 ปีก่อน #วันนี้ในอดีต

 

 

****************************

 

วันนี้เมื่อ 51 ปีก่อน ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ประเทศไทยมีพรรคการเมิองใหม่ ชื่อว่า “พรรคสหประชาไทย” (ส.ป.ท.) ซึ่งเป็นพรรคที่เคยชนะการเลือกตั้ง และเป็นพรรคที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอีกด้วย

 

พรรคนี้เกิดขึ้นหลังจากมีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2511 ออกมาใช้ โดยมี จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าพรรค

 

มีรองหัวหน้าพรรค 2 คน ได้แก่ พลเอก ประภาส จารุเสถียร และนายพจน์ สารสินเลขาธิการพรรคคือ พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ และมีรองเลขาธิการพรรค 3 คน ได้แก่ พลเอก กฤษณ์ สีวะรา พลโท แสวง เสนาณรงค์ และพลตำรวจโท พิชัย กุลละวณิชย์

 

 

24 ต.ค.2511 รู้จักมั้ยคนไทย พรรคสหประชาไทย โดยจอมพลถนอม

จอมพลถนอม กิตติขจร

 

 

 

รายชื่อกรรมการอำนวยการอื่นในพรรคสหประชาไทยมีดังนี้ นายเสริม วินิจฉัยกุล พลโท พงษ์ ปุณณกันต์ พลเอก จิตติ นาวีเสถียร นาวทวี แรงขำ หม่อมหลวง ชูชาติ กำภู นายมาลัย หุวะนันทน์ พลเอก กฤช ปุณณกันต์ พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ พลอากาศเอก บุญชู จันทรเบกษา และพลตำรวจตรี สง่า กิตติขจร

 

 

24 ต.ค.2511 รู้จักมั้ยคนไทย พรรคสหประชาไทย โดยจอมพลถนอม

จอมพลประภาส จารุเสถียร

 

 

ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2512 พรรคสหประชาไทย ได้รับเลือกตั้งด้วยจำนวนเสียงมากที่สุด คือ 75 เสียง ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล แต่ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำต้องหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติม  จนสามารถได้เป็นแกนกลางจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2512 โดยมีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี

 

แต่ที่สุดรัฐบาลก็มีปัญหาวุ่นวายตามมาไม่สิ้นสุด อันเนื่องจากการต่อรองขอผลประโยชน์ของสมาชิกพรรคเองรวมถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2515

 

ว่ากันว่าเรื่องราวความวุ่นวายไม่จบ ซ้ำยังบานปลาย จนกระทั่งในที่สุด จอมพลถนอม กิตติขจร จึงตัดสินใจทำการรัฐประหารตัวเอง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 ยึดอำนาจตัวเอง เหมือน จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่เคยกระทำในปี 2494

 

พร้อมทั้งประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ, วุฒิสภา, สภาผู้แทนราษฎร และคณะรัฐมนตรี, ยกเลิกพรรคการเมือง และประกาศห้ามมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

 

 

24 ต.ค.2511 รู้จักมั้ยคนไทย พรรคสหประชาไทย โดยจอมพลถนอม

 

 

บทบาทของพรรคสหประชาไทยจึงได้ยุติแต่เพียงเท่านี้ แต่ผลจากการรัฐประหารตนเองในครั้งนี้ เป็นมูลเหตุของการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 หรือในอีก 2 ปี ถัดมา

 

ข้อมูลจากเวบไซต์ สถาบันพระปกเกล้า เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ระบุว่า "พรรคสหประชาไทยเป็นการจัดตั้งพรรคโดยคณะทหารที่คุมอำนาจทางการเมืองในขณะนั้น เพื่อหวังผลชัยชนะในการเลือกตั้ง และสร้างฐานเสียงสนับสนุนในสภาผู้แทนราษฎร"

 

“สมาชิกส่วนใหญ่ในพรรคสหประชาไทยเคยเป็นสมาชิกของ ”พรรคเสรีมนังคศิลา“ มาก่อน แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามนำเสนออุดมการณ์และนโยบายที่ชัดเจน เพื่อดึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหน้าเก่าและใหม่ให้เข้ามาร่วมสนับสนุนพรรค รวมทั้งมีความพยายามที่จะดึงประชาชนและข้าราชการให้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของพรรคด้วย”

 

“พรรคสหประชาไทยพยายามสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองและนำเสนอแนวนโยบายด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาของพรรคการเมืองไทยในอดีตที่มักถูกโจมตีว่าขาดอุดมการณ์ที่แน่นอน ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการร่างอุดมการณ์ของพรรค และแนวนโยบายต่าง ๆ ก็คือ บรรดานักวิชาการในสายของพลโท แสวง เสนาณรงค์ ซึ่งเป็นนายทหารที่จอมพลถนอม กิตติขจร ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอย่างมาก”

 

"สำหรับอุดมการณ์ของพรรคสหประชาไทยนั้น ปรากฏอยู่ในอามรัมภบทของธรรมนูญพรรคสหประชาไทย กล่าวคือ พรรคสหประชาไทยเป็นพรรคของปวงชนทุกส่วนในสังคมไทยทั่วประเทศ ศรัทธาและยึดมั่นในการมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เลื่อมใสในศาสนา ยึดมั่นในลักษณะพิเศษประจำชาติ อันได้แก่ การรักความเป็นไทย การไม่ชอบใช้วิธีรุนแรง และการรู้จักประสานประโยชน์ซึ่งเป็นมรดกประชาธิปไตยของไทย"

 

 

 

24 ต.ค.2511 รู้จักมั้ยคนไทย พรรคสหประชาไทย โดยจอมพลถนอม

ภาพจากhttps://www.taradplaza.com/

 

 

“ด้วยพลังแห่งความศรัทธาและความปรารถนาที่จะยังให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความมั่นคงถาวร พรรคสหประชาไทย จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยนำเอาสิทธิประชาธิปไตยมาประยุกต์เข้ากับสภาวการณ์และลักษณะพิเศษของประเทศไทย ให้ปรากฏเป็นสังคมประชาธิปไตยของไทย ซึ่งยึดมั่นในหลักการสำคัญ คือ การดำรงอยู่อย่างมมั่นคงของชาติไทย ความไพบูลย์ทางเศรษฐกิจ สิทธิเสรีภาพของประชาชน ความยุติธรรมทางสังคม และความร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งจะช่วยทำให้การขจัดความขัดแย้งในสังคมเป็นไปโดยราบรื่น อันเป็นรากฐานของความมีระเบียบเรียบร้อยในสังคมและเกื้อกูลแก่สันติสุขของโลก”

 

“ขบวนการทางการเมืองแห่งการปฏิวัติ 20 ตุลาคม 2501 ได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของการปฏิวัติหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ โดยมีแผนและโครงการที่แน่นอน และการจัดให้มีรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับความต้องการของประเทศชาติ ผลสำเร็จดังกล่าวนี้เป็นการวางรากฐานอันสำคัญยิ่งของความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย”

 

 

24 ต.ค.2511 รู้จักมั้ยคนไทย พรรคสหประชาไทย โดยจอมพลถนอม

 

 

“บนวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวและภายใต้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 พรรคสหประชาไทยได้ก่อกำเนิดขึ้นจากขบวนการทางการเมืองแห่งการปฏิวัติ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 โดยรับสืบทอดมาทั้งภารกิจและนโยบาย”

 

แนวนโยบายรากฐานของพรรคสหประชาไทย จึงได้มีปรากฏอยู่แล้วในเอกสารหลายฉบับด้วยดัน โดยเฉพาะคำปราศรัยของอดีตนายกรัฐมนตรีในวันประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแผนแรก “การบริหารของรัฐบาลไทยปัจจุบัน” โดยจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี 25 มีนาคม พ.ศ. 2500 คำปรารภในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511

 

"เพื่อให้การปฏิบัตภารกิจขั้นต่อไปของพรรคสหประชาไทย ซึ่งเป็นขบวนการทางการเมืองของประชาชน อันเกิดจาก “การรวมพลังประชาชนชาวไทย โดยสัญชาติทุกหมู่ ทุกเหล่า โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา” ได้บรรลุผลสำเร็จสมดังปณิธานอันปรากฏอยู่ในคติพจน์ของพรรคว่า “ไทยอยู่คู่ฟ้า ไทยพัฒนา ไทยสามัคคี” พรรคสหประชาไทยจึงขอประกาศนโยบายของพรรคไว้...”

 

 

 

24 ต.ค.2511 รู้จักมั้ยคนไทย พรรคสหประชาไทย โดยจอมพลถนอม

โลโก้พรรคสหประชาไทยยุคใหม่ ที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆเลยกับ พรรคชื่อเดียวกันในอดีต

 

 

อนึ่ง หลายคนอาจยังไมรู้ว่า 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้มีกลุ่มบุคคลยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคสหประชาไทยขึ้นมาอีกครั้ง โดยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคสหประชาไทยในอดีตแม้แต่น้อย

 

***************************

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก 

วิกิพีเดีย

สถาบันพระปกเกล้า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-วิษณุ ชี้ หากโหวตพ.ร.บ.งบไม่ผ่านรัฐบาลควรยุบสภา-ลาออก
-ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ชี้ชะตา รบ.เสียงปริ่มน้ำ
-ธรรมนัส มั่นใจ เสียงในสภาโหวตผ่านงบ
-ช่างกล้า ขยี้งบกองทัพ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด