ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจ ชั้น "นายพล" เป็นกรณีพิเศษ 34 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้น "นายพล" เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 34 ราย โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ ชั้น "นายพล" เป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 24 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) จำนวน 34 ราย ดังนี้

 

 

1. พลตำรวจโท โพธ สวยสุวรรณ เป็น พลตำรวจเอก

2. พลตำรวจตรี กล้าณรงค์ เผือกคุ้มกฤษ เป็น พลตำรวจโท

3. พลตำรวจตรี ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ เป็น พลตำรวจโท

4. พลตำรวจตรี เชาวรัช สมแก้ว เป็น พลตำรวจโท

5. พลตำรวจตรี สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์ เป็น พลตำรวจโท

6. พันตำรวจเอก กฤชกนก ด่านอุดม เป็น พลตำรวจตรี

7. พันตำรวจเอก คมสัน แตงจุ้ย เป็น พลตำรวจตรี

8. พันตำรวจเอก เจริญ ปานคล้าย เป็น พลตำรวจตรี

9. พันตำรวจเอก ชณาวิน พวงเพชร เป็น พลตำรวจตรี

10. พันตำรวจเอก ชนะเกียรติ วงศ์แสงเทียน เป็น พลตำรวจตรี

11. พันตำรวจเอก ชัย วรากุลวณิช เป็น พลตำรวจตรี

12. พันตำรวจเอก ชูศักดิ์ แจ่มฟ้า เป็น พลตำรวจตรี

13. พันตำรวจเอก ธนาธิษณ์ กวยรักษา เป็น พลตำรวจตรี

14. พันตำรวจเอก ธวัชชัย สนิกวาที เป็น พลตำรวจตรี

15. พันตำรวจเอก ประพันธ์ อยู่เจริญดี เป็น พลตำรวจตรี

16. พันตำรวจเอก ประภัสสร ชาติพรหม เป็น พลตำรวจตรี

17. พันตำรวจเอก ไผ่พนา เพ็ชรเย็น เป็น พลตำรวจตรี

18. พันตำรวจเอก ยงยุทธ เรืองเดช เป็น พลตำรวจตรี

19. พันตำรวจเอก ฤทธิ์ นามสง่า เป็น พลตำรวจตรี

20. พันตำรวจเอก วชิระ พานิชการ เป็น พลตำรวจตรี

 

21. พันตำรวจเอก สมศักดิ์ อู่ตุ้ม เป็น พลตำรวจตรี

22. พันตำรวจเอก สามารถ อยู่เจริญ เป็น พลตำรวจตรี

23. พันตำรวจเอก อภิชาติ สุขเลิศ เป็น พลตำรวจตรี

24. พันตำรวจเอก อ านรรฆ ไตรกิตยานุกูล เป็น พลตำรวจตรี

25. พันตำรวจเอกหญิง กัญณิกาวรรณ พึ่งเดชะ เป็น พลตำรวจตรีหญิง

26. พันตำรวจเอกหญิง ชมัยพร ศรีโพธิ์อ่อน เป็น พลตำรวจตรีหญิง

27. พันตำรวจเอกหญิง ธชกานต์ ปัทมะศิริ เป็น พลตำรวจตรีหญิง

28. พันตำรวจเอกหญิง นวรัตน์ นุตสติ เป็น พลตำรวจตรีหญิง

29. พันตำรวจเอกหญิง วาสนา ปานเกษม เป็น พลตำรวจตรีหญิง

30. พันตำรวจเอกหญิง วิไลวรรณ คุ้มครอง เป็น พลตำรวจตรีหญิง

31. พันตำรวจเอกหญิง ศิริธร สง่ากุล เป็น พลตำรวจตรีหญิง

32. พันตำรวจเอกหญิง ศุภลักษณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เป็น พลตำรวจตรีหญิง

33. พันตำรวจเอกหญิง สมพร ศรีทองพิมพ์ เป็น พลตำรวจตรีหญิง

34. พันตำรวจเอกหญิง สมหวัง โอชารส เป็น พลตำรวจตรีหญิง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจ ชั้น \"นายพล\" เป็นกรณีพิเศษ 34 ราย

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ