กลายเป็นเผือกร้อน ๆ เมื่อ 2 พ่อลูกที่ถูกสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศขายทอดตลาดที่ดินโฉนดให้จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เพื่อใช้หนี้ที่น.ส.อรอุมา ยุวะบุตร  อายุ 40 ปี ลูกสาวของนายวิจารย์ ยุวะบุตร  อายุ 66 ปี กู้ยืมจำนวน 4 หมื่นบาท แต่ผิดนัดชำระหลายครั้งจนนำไปสู่ถูกบังคับคดีประกาศขายที่ดินทอดตลาด

 

ล่าสุด เมื่อวันที่  23 ก.ค.2562 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผจก.กยศ.)เปิดเผย "คมชัดลึกออนไลน์" ว่า กยศ.ได้ดำเนินการตรวจสอบกรณี 2 พ่อลูกแล้วพบว่าผู้กู้ กู้เงินไม่เกินแสนบาท ครบกำหนดชำระมาหลายปี แตไม่ได้จ่ายเงินเพื่อชำระหนี้ ท้ายที่สุดเมื่อปี 2560 กยศ.มีการดำเนินการบังคับคดี เป็นที่ดินคุณพ่อของผู้กู้(นายวิจารย์ ยุวะบุตร)

 

นายชัยณรงค์  กล่าวอีกว่า หลังจากนั้น 2 พ่อลูกนำเงินมาชำระหนี้ที่สำนักงานบังคับคดี แต่ทางสำนักงานบังคับคดีบอกว่าให้ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย แต่ปรากฏว่าเงินที่เป็นเรื่อง จนกลายเป็นปัญหา และนำไปสู่ความเข้าใจผิด เป็นเงินค่าทนายความจำนวน 800 บาท ที่ 2พ่อลูกชำระหน้ี้ไม่หมด

 

"กยศ.ไม่ได้ใจร้าย  แต่เรามีลูกหนี้จำนวนมาก เงินจะกี่บาทก็เป็นเงินของหลวง กรณี 2 พ่อลูกเมื่อชำระเงินค่าทนายความจำนวน 800 บาท  กยศ.แจ้งถอนการบังคับคดี เรื่องก็จบ ความจริงเงินจำนวนแค่นี้ดูเล็กน้อยมาก แต่กยศ.ต้องทำตามหน้าที่ ทำตามกฏหมาย หวังว่าสังคมคงเข้าใจ" ผู้จัดการ กยศ.กล่าว

 

 

ทั้งนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และมีฐานะเป็นนิติบุคคล กองทุนเปิดให้กู้ยืมตั้งแต่ปี 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง และเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

ปัจจุบัน พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ได้มีผลบังคับใช้โดยบูรณาการกองทุน กยศ. และ กรอ. ให้เป็นเอกภาพภายใต้กฎหมายเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดของกองทุน อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการให้กู้ยืม และการติดตามหนี้ เพื่อที่กองทุนจะได้นำเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินที่ได้รับชำระหนี้กลับมาเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา รุ่นต่อไป

 

สรุปผู้กู้ยืมเงินกองทุน ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562 มีผู้กู้ยืมทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 5,605,325 ล้านราย คิดเป็นเงินให้กู้ยืม 603,192 ล้านบาท แบ่งเป็น สถานะผู้กู้ยืม จำนวนผู้กู้ยืม (ราย) อยู่ในช่วงกำลังศึกษา 598,395 อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 378,207 ชำระหนี้เสร็จสิ้น

1,025,359 อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,547,074  เสียชีวิต  53,096  ทุพพลภาพ  3,194

 

  ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,547,074 ราย คิดเป็นเงินให้กู้ยืม 411,211 ล้านบาท แบ่งเป็น  ชำระหนี้ปกติ 1,453,712 ราย ผิดนัดชำระหนี้  2,093,362 ราย ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ 2,093,362 ราย คิดเป็นเงินค้างชำระ 73,003 ล้านบาท แบ่งเป็น  กลุ่มผิดนัดชำระแต่ยังไม่ถูกดำเนินคดี 1,059,592 ราย และ  กลุ่มถูกดำเนินคดี 1,033,770 ราย